แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์    [..Download แบบฟอร์มการเขียนแบบเสนอโครงงาน..]

1. ชื่อโครงงาน _______________________________________________________________________________________

2. ประเภทโครงงาน ___________________________________________________________________________________

3. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน
          1) ________________________________________________________________________
          2) ________________________________________________________________________
          3) ________________________________________________________________________
          4) ________________________________________________________________________
          5) ________________________________________________________________________

4. ครูที่ปรึกษาโครงงาน ________________________________________________________________________________

5. ครูที่ปรึกษาร่วม ____________________________________________________________________________________

6. ระยะเวลาดำเนินงาน _________________________________________________________________________________

7. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
          _______________________________________________________________________________________________
          _______________________________________________________________________________________________
          _______________________________________________________________________________________________
          _______________________________________________________________________________________________

8. วัตถุประสงค์
          1) ________________________________________________________________________________________
          2) ________________________________________________________________________________________
          3) ________________________________________________________________________________________

9. หลักการและทฤษฎี
          _______________________________________________________________________________________________
          _______________________________________________________________________________________________
          _______________________________________________________________________________________________
          _______________________________________________________________________________________________

10. วิธีดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

วัสดุอุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ขั้นตอนการปฏิบัติ

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
          1) ________________________________________________________________________________________
          2) ________________________________________________________________________________________
          3) ________________________________________________________________________________________

13. เอกสารอ้างอิง
          1) ________________________________________________________________________________________
          2) ________________________________________________________________________________________
          3) ________________________________________________________________________________________
          4) ________________________________________________________________________________________

14. ผลการพิจารณาโครงงาน
                    o  อนุมัติ                               o  ควรปรับปรุง

 

ลงชื่อ ....................................................
ครูที่ปรึกษาโครงงาน

 

ตัวอย่างการเขียนแบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร

ที่มา : https://docs.google.com/viewer?url=http://202.143.132.36/nuengthai/c_language/images/stories/doc/proposal.pdf

| ความหมายและประเภท | ขั้นตอนการทำโครงงาน | แบบเสนอโครงงาน | ตัวอย่างโครงงาน |