• Pre-Test : แบบทดสอบก่อนเีรียน

    แบบทดสอบก่อนเรียน จะเป็นการวัดความรู้เดิมของนักเรียนก่อนการเรียนรู้บทเรียนเรื่อง "โครงงานคอมพิวเตอร์" ซึ่งผลการทดสอบจะนำไปเปรียบเทียบกับการทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดพัฒนาการของการเรียนรู้ของนักเรียน

    เริ่มทำแบบทดสอบ   คลิ๊กที่นี่

  • Post-Test : แบบทดสอบหลังเีรียน

    หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้บทเรียนเรื่อง "โครงงานคอมพิวเตอร์" แล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ผลการทดสอบจะนำไปเปรียบเทียบกับการทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดพัฒนาการของการเรียนรู้ของนักเรียน

    เริ่มทำแบบทดสอบ   คลิ๊กที่นี่