เบอร์

หน่วยงาน

223
224
(038)622502

ป้อมยาม
สมาคมผู้ปกครองเเละครู
สายตรงสมาคมผู้ปกครองเเละครู

 

เบอร์

หน่วยงาน

444
443
669
670

ห้องพักครูประถมต้น
ห้องพักครูประถมปลาย
ห้องอินเตอร์เน็ตประถมต้น
ห้องอินเตอร์เน็ตประถมปลาย

 

เบอร์

หน่วยงาน

551
552
553
554
555
556

ห้องเอนกประสงค์
อนุบาล 1/5 ชั้นที่ 1
อนุบาล 1/6 ชั้นที่ 1
อนุบาล 2/1 ชั้นที่ 2
อนุบาล 1/1 ชั้นที่ 1
อนุบาล 3/1 ชั้นที่ 2

 

เบอร์

หน่วยงาน

665
666
671
672 
664

ห้องสมุด
ร้านขายอาหาร
ห้องพยาบาล
ห้องอาหารครู 
ห้องดนตรี,ศิลปะ

 

เบอร์

หน่วยงาน

441
442

ห้องพักครูหมวดภาษาอังกฤษ
ห้องพักครูมัธยม

 

เบอร์

หน่วยงาน

668
778
779
821
662 
664
663
673 
221

ประปา
โรงพัสดุ
สระว่ายน้ำ
บ้านพักคนงาน
ห้องศิลปะ
ห้องการงาน
อาคารปีติมหาการุณ,ห้องพักครูพละ
ห้องแนะแนว 
หอประชุม 40 ปี

 

เบอร์

หน่วยงาน

เบอร์

หน่วยงาน

802
803
804
805
806
807
808
809
810

ห้องพัก 2
ห้องพัก 3
ห้องพัก 4
ห้องพัก 5
ห้องพัก 6
ห้องพัก 7
ห้องพัก 8
ห้องพัก 9
ห้องพัก 10

811
812
813
814
815
816
817
818
819
820

ห้องพัก 11
ห้องพัก 12
ห้องพัก 13
ห้องพัก 14
ห้องพัก 15
ห้องพัก 16
ห้องพัก 17
ห้องพัก 18
ห้องพัก 19
ห้องพักผ่อน