ประวัติโรงเรียน
                   โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ตั้งอยู่ที่ 131 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ  อำเภอเมืองระยอง     จังหวัดระยอง  21000  มีเนื้อที่   81  ไร่    1   งาน   19   ตารางวา  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2506    โดยได้รับการประสานงานและติดต่อบริจาคที่ดินจากท่านผู้ว่าฯ ส่ง เหล่าสุนทร   ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระยองในสมัยนั้น ท่านมีความมุ่งหวังจะสร้างโรงเรียนใหม่ให้จังหวัดระยองมีความเจริญก้าวหน้าด้านการศึกษาเท่าเทียมกับจังหวัดอื่นๆ ซึ่งภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นผู้ก่อตั้ง   โดยมีภราดา ซีเมออน  เปอร์ติโต  เป็นผู้รับใบอนุญาตคนแรก
17 พฤษภาคม 2506  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเปิดเรียนเป็นวันแรก   มีนักเรียนทั้งหมด 580 คน  มีครู 16 คน  ภราดา 5 ท่าน   มีอาคารเรียน 1 หลัง  คืออาคารอัสสัมชัญในปัจจุบัน23 พฤษภาคม 2507    ทำพิธีเปิดโรงเรียนอย่างเป็นทางการ   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง     (นายส่ง เหล่าสุนทร) เป็นประธาน   พร้อมมอบโฉนดที่ดินให้แก่ผู้แทนมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
พ.ศ. 2508 นักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  920   คน     ทางโรงเรียนจึงได้สร้างอาคารใหม่  อีก 1 หลัง  (อาคารเซราฟิน)  เป็นอาคาร 3 ชั้น  ชั้นล่างโปร่ง  ใช้เป็นห้องประชุมตั้งแต่ปีการศึกษา 2506  เป็นต้นมา   การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง    รุดหน้าทันสมัยเป็นที่นิยมของคนทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนอัสสัมชัญระยองยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านการปลูกฝังระเบียบวินัยเพื่อฝึกคนให้เป็นสุภาพชน มีระเบียบ มีคุณธรรม  และวัฒนธรรมไทย  ควบคู่ไปกับความรู้และพัฒนาการทุกด้าน  นักเรียนพร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1              ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยมี ภราดา ดร.สุรกิจ   ศรีสราญกุลวงศ์   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  ภราดา ดร,พีระนันท์    นัมคณิสรณ์      ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ  มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 3,569  คน ครูชาวไทยจำนวน 191  คน  ครูชาวต่างชาติจำนวน  26    คน  มีห้องเรียน  86   ห้องเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
อาคารสถานที่

โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบตลอดจนสถานที่  และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนดังนี้
อาคารเรียน  5   หลัง  ได้แก่
อาคารเซราฟิน  ประกอบด้วยห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จำนวน 18  ห้องเรียน 
อาคารอัสสัมชัญ  ประกอบด้วยห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน18  ห้องเรียน
อาคารยอห์นแมรี่  ประกอบด้วยห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จำนวน 14 ห้องเรียน
ห้องพักครูจำนวน   4  ห้อง  ห้องเรียน ป.3/6  ห้องนโยบายและแผน   1 ห้องอาคารเดอ  มงฟอร์ต  ประกอบด้วยห้องเรียนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่    1 – 3     จำนวน 1
ห้องเรียน   ห้องแผนกอนุบาล  1  ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง  ห้องเรียนภาษาอังกฤษ 1 ห้อง ห้องสื่อ 1 ห้อง
ห้องดนตรี  1 ห้อง ห้องพัฒนาศักยภาพทางกาย  1 ห้อง ห้องสมุด 1  ห้อง ห้องโรเนียว 1 ห้อง ห้องเก็บเอกสาร  2
ห้อง ห้องภาพยนตร์1 ห้อง  ห้องน้ำ  2   ห้อง   ห้องสุขา  14  ห้อง  ที่ปัสสาวะ  20 ที่
5. อาคารซีเมออน   ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 – 6 จำนวน 15 ห้องเรียน ห้องพักครู  2  ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4  ห้อง  ห้องเรียนภาษาจีน 1  ห้อง  ห้องมัลติมีเดีย  1  ห้อง  ห้องสมุด  2  ห้อง  ห้องประชุม  2  ห้อง  ห้องรองผู้อำนวยการ   ห้องภาษาต่างประเทศ   ห้องปกครอง  1  ห้อง   ห้องศาสนาและวัฒนธรรม  1 ห้อง  ห้องทรงงาน  1  ห้อง    ห้องน้ำชาย  13  ห้อง   ห้องน้ำหญิง   23  ห้อง
อาคารประกอบการ  11  หลัง  ได้แก่
1. อาคารส่ง เหล่าสุนทร  ประกอบด้วย     ห้องผู้อำนวยการ    ห้องสำนักผู้อำนวยการ  ห้องประชุม 2 ห้อง  ห้องงานธุรการ-การเงิน  ห้องฝ่ายวิชาการ   ห้องวัดผลประเมินผล    ห้องถ่ายเอกสาร  ห้องงานนโยบายและแผน  ห้องเลขาผู้อำนวยการ  ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์จำนวน 3 ห้อง  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จำนวน 3 ห้อง   ห้องศูนย์ Cambridge 1 ห้อง ห้องเก็บอุปกรณ์  1 ห้อง  ห้องโสตทัศนูปกรณ์   1  ห้อง   ห้องควบคุมเสียง   1  ห้อง  ห้องงานอภิบาล  1  ห้อง ห้องงานทรัพยากร   1  ห้อง ห้อง Server  1   ห้อง    ห้องนาฎศิลป์ไทย    1 ห้อง
2. อาคารพระจิตเจ้า  ประกอบด้วย   ห้องอาหารครู 1 ห้อง  ห้องรับประทานอาหาร สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเบเกอรี่  และ ห้องเก็บของ (สโตร์)ห้องดนตรีไทย    ห้องดนตรีสากล และห้องดุริยางค์
3. อาคารหอประชุม 40 ปี  ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องการงาน  1 ห้อง ห้องศิลปะ 2 ห้อง   ห้องเก็บเก้าอี้ 1,2
4. อาคารปีติมหาการุญ  ประกอบด้วย สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนามเวทีการแสดง  ห้องเก็บอุปกรณ์ 4  ห้อง ห้องพักครูพลานามัย 1 ห้อง   ห้องควบคุมเสียง 1 ห้อง
5. อาคารแช่มนิล  ประกอบด้วย  ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู 1 ห้อง  ห้องประชุม 1 ห้อง
6. อาคารหลุยส์ มารี ประกอบด้วย  ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้องและห้องโถง  
ห้องเก็บหน้งสือ   1  ห้อง   ห้องบรรณารักษ์    1 ห้อง
7. อาคารสุขานักเรียน 2 หลัง ประกอบด้วย ห้องสุขาชาย 32 ห้อง ห้องสุขาหญิง 23 ห้องที่ปัสสาวะ ชาย 32 ที่
8. อาคารสุขานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  จำนวน  1 หลัง
9. สระว่ายน้ำซีเมออน  ขนาดกว้าง 12.50 ม. X  25 เมตร  จำนวน 1 สระ
10.อาคารห้องฝ่ายปกครอง  1 หลัง   จำนวน  2  ห้อง
11. อาคารชั่วคราวจำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน   1  หลัง    จำนวน  2 ห้อง
อาคารที่พักอาศัย 8 หลัง  ได้แก่
บ้านพักภราดา  ประกอบด้วย     ห้องพัก 5 ห้อง   ห้องน้ำ 1 ห้อง  ห้องสวดมนต์  1 ห้อง ห้องรับแขก 1 ห้อง  ห้องอาหาร 1 ห้องอาคารมารีย์  ประกอบด้วยห้องเรียนพิเศษ 2 ห้อง  ห้องอาหาร 1 ห้อง  ห้องนอน 3 ห้อง ห้องพักครู 13 ห้อง ห้องรับรอง 1 ห้อง  ห้อง TV และห้องอินเตอร์เน็ต 1 ห้องอาคารราฟาแอลประกอบด้วยห้องอาหาร1ห้องห้องรับรอง 1 ห้องและห้องพัก 19  ห้องบ้านพักคนงาน 3 หลัง  ประกอบด้วยห้องพัก 21 ห้อง
อาคารโรงพัสดุ
อาคารที่จอดรถ
นอกจากอาคารต่าง ๆ ดังกล่าว       โรงเรียนมีสนามฟุตบอล  สนามบาสเกตบอล  สนามวอลเลย์บอล    สนามเซปักตะกร้อ     สระว่ายน้ำ       มีอุปกรณ์เครื่องเล่นเพียงพอกับจำนวนนักเรียน  มีวงดนตรีสากล   วงดุริยางค์   พื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่น  ปลอดภัย  มีทะเลสาบเล็ก ๆ       และสถานที่พักผ่อนบรรยากาศเป็นธรรมชาติ  นอกจากนั้นโรงเรียนได้ปรับปรุงบริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ที่เอื้อต่อการปฏิรูปการเรียนรู้  มีน้ำดื่มสะอาดผ่านเครื่องกรองที่มีคุณภาพบริการโทรศัพท์สาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกคน