อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองจากอดีตถึงปัจจุบัน                          

อธิการซีเมออน                เปอร์ติโต                     ( 2506 -  2508 )
อธิการวีระ                      วัชระศิริ                       ( 2509 – 2511 )
อธิการพจน์                     เลาหเกียรติ                 ( 2512 – 2514 )
อธิการพยุง                     ประจงกิจ                    ( 2515 )
อธิการอรุณ                    เมธเศรษฐ                    ( 2516 – 2518 )
อธิการฟิลลิป                  เนรี                              (2519 – 2524 )
อธิการชูชาติ                  ลิมปิสุวรรณโชติ         ( 2525 – 2527 )
อธิการประสิทธิ์              ไชยเผือก                    ( 2528 – 2532 )
อธิการอาจิณ                  เต่งตระกูล                  ( 2533 -  2538 )
อธิการ ดร.อนุศักดิ์         นิธิภัทราภรณ์             ( 2539 – 2544 )
อธิการ ดร.พิสูตร           วาปีโส                         ( 2545 -  2549 ) 
อธิการ ดร.เดชาชัย       ศรีพิจารณ์                   ( 2550 - 2555 )
อธืการ ดร.สุรกิจ           ศรีสราญกุลวงศ์            ( 2556 – 2561 )
อธืการ ดร.ประวัติ          สุทธินนท์             ( 2562 – ถึงปัจจุบัน )