ความหมายของคำว่า “อัสสัมชัญ”

อัสสัมชัญ มาจากคำว่า “อาศรม” แปลว่า ที่อยู่ของนักพรตชัญ มาจากคำว่า “ชญญ” แปลว่า “ความรู้”

อัสสัมชัญ เป็นคำไทยแปลได้ความว่า “ที่อยู่ของความรู้”

อัสสัมชัญ มาจากภาษาอังกฤษ ASSUMPTION มีความหมายทางคริสตศาสนา

คือการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ของพระนางพรหมจารีมารีอาพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า
เป็นคำยกย่องถวายพระเกียรติ แด่พระนางฯ ผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน

 

      เพลงประจำโรงเรียนเพลงสดุดีอัสสัมชัญ

ชื่ออัสสัมชัญนั้นเด่นมาช้านาน               ยังมีพยานปรากฏรับรอง

ไม่เคยมีใครลบเกียรติอัสสัมชัญ              เราต้องช่วยกันคอยประคับประคอง
เพื่อมิให้ลายขาวและแดงเรา                          เศร้าและหมองคงผ่องใสสะอาดตา
คอยพยุงชื่อถือเกียรติศักดิ์          อัสสัมชัญไว้ทุกวันเวลา
พวกเรามาเถิดมาร่วมจิตพร้อมกัน       เป็นเอกฉันท์เพื่อช่วยอวยพร
ให้อัสสัมชัญนั้นคงชื่อถาวร            ฟุ้งเฟื่องขจรถึงชั่วนิรันดร์
ฮะ ฮะ ฮะ ฮะ
อัสสัมชัญโห่ให้ลั่นเพื่ออวยชัย                ให้ เอ.ซี. นามที่เรารักและทูนเทิด
อัสสัมชัญจงมาพร้อมใจกันเถิด        มาชูเชิด เอ.ซี. ไว้ชั่วดินฟ้า

 

 

          บทสวดตอนเช้า

  ประนมกรไหว้พระผู้ปราณี                   ทรงรักเราทวี
                             คุ้มครองสอดส่องเมตตา
โปรดประทานสติปัญญา            ให้เรียนวิชา              
                             แตกฉานตลอดทั้งวัน
พยุงเราก้าวหน้าสร้างสรรค์                  ความดีนิรันดร์            
                             สัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา
อวยพรชาติศาสน์กษัตรา           บิดรมารดา               
                             อีกมวลครูบาอาจารย์
โปรดให้ประชาสุขศานติ์            รักกันยืนนาน             
ผดุงซึ่งสันติภาพเทอญ

 

บทสวดตอนเย็น

ไหว้องค์พระทรงศักดิ์              เปี่ยมด้วยรักและเมตตา
          เรากราบโมทนา    ที่คุ้มครองป้องภัยพาล
       วันผ่านไปไพบูลย์ ได้เพิ่มพูนวิชาการ
       โปรดเอื้ออภิบาล    ชาติศาสน์กษัตรา
  อีกขอพรพระแผ่       แด่พ่อแม่และครูบา
เราผิดขอขมา  ช่วยรักษาปกป้องเทอญ

 

 

Morning Assembly Prayer

Let  us  pray  to  the   Lord   of    mercy,
Who loves us tremendously,
Who graciously protects us,
Dear God, please grant us fortitude and strength,
So that we can study  well all  day long.
Please help us to progress creatively,
To be good from day to day,
To be honest, and morally conscious
Please bless our nation, / and His Majesty our King,
Bless our fellow countrymen,
So they may love one another,
And live happily in peace and harmony, Amen.

             

Afternoon Prayer

Let  us   pray to the Lord our God,
Who is full of   love and mercy,
Who protects us from all evils.
A day has passed / and we have gained
much knowledge.
We thank you Lord for Your mercy.
Please bless and protect our nation,
His Majesty our King,
Our parents and teachers.
Please forgive us our trespasses,
And lead us away from temptation
and deliver us from danger, Amen.