ตราประจำคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย


ความหมายของตราคณะเซนต์คาเบรียลตราประจำคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยแสดงถึงความหมายของ“ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล”ซึ่งโรงเรียนในคณะฯทั้งหมดใช้เป็นตราของโรงเรียน ร่วมกันด้วยความภาคภูมิใจ
ตรานี้จึงเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์และความสามัคคีของมวลสมาชิก และมีความสำคัญมากในฐานะเป็นที่รวมหัวใจทั้งหลายพันหลายหมื่นไว้ ให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติร่วมกันนอกจากความสำคัญอันเป็นนามธรรมดังกล่าว ส่วนต่าง ๆ ของตรานี้ยังมีความหมายลึกซึ้งเป็นทั้งคติธรรมและแนวทางที่นำทุกคนไปสู่จุดหมายสูงสุดของการศึกษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลโล่    หรือ Coat of Arms     ที่อยู่ในใจกลางของตรานี้  เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติประวัติอันยาวนานและ ยั่งยืนของสถาบันภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ภายในโล่แบ่งเป็น 4 ส่วน แต่ละส่วนมีความหมายเชื่อมโยงกันดังนี้
A.M. ย่อมาจาก ALMA MATER (ภาษาละติน) หรือภาษาอังกฤษว่า MOTHER COLLEGE หมายความว่า  สถาบันของเราเปรียบประดุจบ้านเกิดของเราและเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของเรา จงรักสถาบัน เปรียบประดุจผู้บังเกิดเกล้านอกจากนั้น   A.M.  คือ   AVE MARIA (ภาษาละติน) Maria  เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสตเจ้าAVE MARIA ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทาแม่มารี”
สวนที่หนึ่ง ช่อดอกซ่อนกลิ่นสีขาว   เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์ทั้งกาย วาจา และใจ เสมอไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตาม
ส่วนที่สอง เป็นรูปเรือใบ ก็เปรียบได้กับ “นาวาชีวิต”    ที่จะต้องต่อสู้คลื่นลมแสงแดดไปจนถึงฝั่ง เป็นคติ ให้ได้คิดเสมอว่า “ชีวิตคือการต่อสู้”
ส่วนที่สาม มีดวงดาวอยู่ในท้องฟ้า เหนือเรือลำที่กำลังสู้คลื่นลม หมายถึง แสงแห่งความหวัง ได้แก่ “แสงธรรม” แห่งศาสนา กับ “แสงแห่งปัญญา” จากสรรพวิทยาการที่ได้รับจากโรงเรียนรวมกันเป็น        “ดวงประทีป” ส่องนำชีวิต (คือคนที่อยู่ในเรือ) ไปสู่จุดหมายปลายทางได้ด้วยคุณธรรมและปัญญา
ส่วนที่สี่ เป็นเครื่องหมาย  

ซึ่งมีความหมายว่า   “จงทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นสิริมงคลแห่งพระเจ้า” เป็นคติพจน์ (motto) ประจำใจของสมาชิกในครอบครัว ที่จะต้อง “ชนะอุปสรรคทั้งปวงด้วยความอุตสาหะ”
ตราโรงเรียนนี้จะต้องอยู่ในความรำลึกของทุกคน และจะช่วยเตือนใจให้คำนึงถึงชีวิตในครอบครัวใหญ่ แห่งคณะภราดาเซนต์คาเบรียลภายในอ้อมอกของแม่คือ ศาสนา     เป็นชีวิตที่มีความบริสุทธิ์และจริงใจต่อกัน เป็นชีวิตที่สอนให้เริ่มต่อสู้โดยมีความหวังคือ คุณธรรมและปัญญาเป็นเครื่องนำทาง     เป็นชีวิตที่มีทั้งความรักและ เสียสละ  และเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เมื่อมีชัยชนะอุปสรรคทั้งมวลได้ด้วยความอุตสาหะ ได้รับเกียรติยศและได้รับการ ยกย่องสรรเสริญชั่วนิจนิรันดร์
ย่อมาจากภาษาฝรั่งเศส Dieu Seul    ส่วนเครื่องหมายกางเขน เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเสียสละและความรัก

 

ตราโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน  
1.จุดหมายของชีวิต      คือการรู้จักสัจธรรม ความจริง     และการเข้าถึงธรรมอันสูงสุดเป็นบ่อเกิดของ ชีวิต
2.มนุษย์ทุกคนต้องทำงาน ความอุตสาหะ วิริยะ เป็นหนทางสู่ความสำเร็จดังปณิธานของโรงเรียนที่ว่า  LABOR  OMNIA  VINCIT
เป้าหมายของโรงเรียน
1. พัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นบุคคลทั้งครบ  คือ พัฒนาร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์ และจิตใจภายในบรรยากาศของเสรีภาพและความรัก
2. ปลูกฝังความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบอบประชาธิปไตย  รู้จักรักษาศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีที่ดีงามของชาติ  และร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและการปฏิบัติ  ความเชี่ยวชาญทางภาษา  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  อันจะช่วยให้นักเรียนเป็นคนมีทักษะ มีเหตุผล  มีความคิดเป็นตรรกะ มีระเบียบวินัยต่อตนเองเป็นคนมีทรรศนะกว้าง รู้จักใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาภาวะแวดล้อ และคุณภาพของชีวิตมนุษย์ 4.เน้นการปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของการเคารพในสิทธิต่อกันและการผนึกกำลัง ทำความดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่โดยการศึกษาและเข้าใจวัฒนธรรม   และมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองของชุมชนและชาติเพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมสันติภาพ  และความเข้าใจอันดีระหว่างมวลมนุษย์
วัตถุประสงค์ของ โรงเรียน
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ   นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ประเภทสามัญศึกษา ระดับก่อนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบ  ประเภทและระดับการศึกษาต่าๆตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
2.  ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  กิจการโรงเรียน หรือการดำเนินการเพื่อให้ การศึกษาไปสู่ความมุ่งหมายและหลักการที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช พ.ศ.2545 หมวด 1 สำหรับผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ครูบุคลากรของโรงเรียนและบุคลากร  ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน
3.  ให้บริการด้านวิชาการและบริการด้านอื่น ๆ แก่ผู้เรียน  ครู บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน
4.  จัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ด้อยโอกาส   ผู้พิการ  ผู้ยากไร้และผู้มีความสามารถพิเศษ
5.  ให้บริการที่พักอาศัยแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ ของโรงเรียน