Smart Program Kindergarten Pre-Semester Learning Online 2021 (Week 16)

Kindergarten 1
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
3. กิจกรรมสร้างสรรค์
4. กิจกรรมกลางแจ้ง
5. เกมการศึกษา
6. กิจกรรมเสรี
แหล่งเรียนรู้

Kindergarten 2
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
อิเล็กโทน
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
3. กิจกรรมสร้างสรรค์
4. กิจกรรมกลางแจ้ง
5. เกมการศึกษา
6. กิจกรรมเสรี
แหล่งเรียนรู้

Kindergarten 3
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
3. กิจกรรมสร้างสรรค์
4. กิจกรรมกลางแจ้ง
5. เกมการศึกษา
6. กิจกรรมเสรี
แหล่งเรียนรู้


Copyright © 2021. All rights reserved