Bilingual Kindergarten Pre-Semester Learning Online 2021 (สัปดาห์ที่ 15)

อนุบาล 1
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
3. กิจกรรมสร้างสรรค์
4. กิจกรรมกลางแจ้ง
5. เกมการศึกษา
6. กิจกรรมเสรี

อนุบาล 2
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
Math
3. กิจกรรมสร้างสรรค์
4. กิจกรรมกลางแจ้ง
5. เกมการศึกษา
6. กิจกรรมเสรี

อนุบาล 3
1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์
3. กิจกรรมสร้างสรรค์
4. กิจกรรมกลางแจ้ง
5. เกมการศึกษา
6. กิจกรรมเสรี


Copyright © 2021. All rights reserved