ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ทิศทาง นโยบาย และแผนยทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
Directives given to assist in the management of our mission, Academic year 2018
Policies to be implemented in all schools of the Saint Gabriels Foundation, Thailand, Academic year 2018
แผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559– 2564

ระเบียบมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ระเบียบโรงเรียนมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ว่าด้วย บำเหน็จ บำนาญ และเงินสะสมรวม พุทธศักราช 2558
ระเบียบมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยว่าด้วย การขอตัวบุคลากรจากโรงเรียนไปช่วยงานมูลนิธิฯ พุทธศักราช 2546

ประกาศมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ประกาศที่ 2560 นโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติสำหรับทุกโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560
ประกาศที่ ม.ซ.ค. 78/2559 เรื่อง นโยบายและแนวปฎิบัติการกู้ยืมเงิน
ประกาศที่ 1/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติการปรับเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ประกาศที่ 6/2554 เรื่อง ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติเพื่อพันธกิจการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกาศที่ 1/2554 เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554
ประกาศที่ 4/2553 เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์กลางการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553
ประกาศที่ 5/2552 เรื่อง เกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขึ้นขั้นเงินเดือน เงินค่าตำแหน่ง และโบนัส พุทธศักราช 2552
ประกาศที่ 4/2552 เรื่อง การใช้โครงสร้างการบริหารโรงเรียนและคณะครูผู้ร่วมบริหาร
ประกาศที่ 1/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอย้ายสังกัดโรงเรียนของบุคลากรและการรับบุคลากรที่ลาออกเข้าปฏิบัติการในโรงเรียน พ.ศ. 2552

คำสั่งมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คำสั่งที่ 2/2551 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยCopyright © 2018. All rights reserved