มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


Copyright © 2019. All rights reserved