จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน


มิส  นวลลักษณ์    อ้นขวัญเมือง


อวยพรด้วย Emotions


มิส  Teresita    Caloy


อวยพรด้วย Emotions


มิส  สุกัญญา    ชวนฤทัย

:grin: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


นางสาว  วารุณี    สีหะวงษ์


อวยพรด้วย Emotions