จำนวนทั้งหมด 23 ท่าน


มาสเตอร์  สุขวันชัย    เจริญกิจ


อวยพรด้วย Emotions


มิส  อังคณา    ศรีประเสริฐ


อวยพรด้วย Emotions


มิส  ธัญยธรณ์    ศรีประมงค์

:cake: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  อำพร    เงินโต

:birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  เนตรดาว    ชีพสมทรง


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  มาโนช    พรหมจรรย์

:birthday: :birthday: :birthday: :like:

อวยพรด้วย Emotions


นาง  บังอร    นาสมใจ

:birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มิส  สุพิชญนันทน์    อรุณศักดิ์


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  เกรียงไกร    คงเมือง

:heart: :birthday: :birthday:

อวยพรด้วย Emotions


นาง  เบญจมาศ    ยมนัตถุ์


อวยพรด้วย Emotions


มิส  Ruth    Magisan


อวยพรด้วย Emotions


มิส  Cindy Calado    Leano


อวยพรด้วย Emotions


มิส  Christine Marie    Zambrano Ranoa


อวยพรด้วย Emotions


มิส  สุกัญญา    นิ่มปราง


อวยพรด้วย Emotions


มิส  ยุวดี    วรรณมูล

:birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  Kim Laster    Galvan


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  Joep Jan Herman    van Horck


อวยพรด้วย Emotions


มิส  Ya    Ma


อวยพรด้วย Emotions


มิส  Christine Caliwan    Villareal


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  ปราการ    โอนนอก


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  ศาศวัต    แสนศิริ


อวยพรด้วย Emotions


มิส  ณัฐณิชา    คชาอาจ


อวยพรด้วย Emotions


มิส  Hazel    Malate Montezon


อวยพรด้วย Emotions