อัลบั้มภาพที่ 2049
ฝ่ายวิชาการร่วมกับงานนโยบายและแผน ร่วมกันทำข้อมูลการเลือกแผนการเรียนและแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

Click Here !!