อัลบั้มภาพที่ 1964
คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบของโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ครั้งที่ 2

Click Here !!