อัลบั้มภาพที่ 1903
พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักรียนคาทอลิก

Click Here !!