Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1812 : English Languages Immersion Program in Pasadena, California USA

แผนก   Smart Program  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้นำนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 19 คน  และครูผู้ดูแล 2 คน  คือ   มิสพิชชา  สกนธวัฒน์   มิสนิอร  แสงสุขา เข้าร่วมโครงการ  English Languages Immersion Program in Pasadena, California USA เพื่อศึกษาภาษาอังกฤษ และทัศนศึกษา เป็นเวลา 17 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 16  ตุลาคม  2561  การเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกับ Host  และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ และได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การดูแลช่วยเหลือตนเอง  รู้จักการใช้ชีวิตในต่างประเทศ  เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ  อาหาร   ความเป็นอยู่และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง Pasadena, Los Angeles USA.

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 85 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 216 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 213 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 81
()

รูปที่ 82
()

รูปที่ 83
()

รูปที่ 84
()

รูปที่ 85
()
  1 2 3 4 5