Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1835 : กิจกรรม Leadership Day เเละกิจกรรมSmart Program Showcase

ทางแผนการเรียน Smart Program ซึ่งประกอบด้วย Smart English และ Smart Science ได้ดำเนินการจัดงาน Leadership Day ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โดยบูรณาการ 7 habits กับกิจกรรม Smart Program Showcase ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการศักยภาพตามความถนัด  ในการจัดกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถแสดงความสามารถได้อย่างแท้จริง  กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนในการเรียนให้กับนักเรียน  ส่งเสริมอุปนิสัย 7  Habits และความเป็นผู้นำในตนเอง (Leader in Me) ในแต่ละด้านของนักเรียนแต่ละคน โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นประธานในพิธี ภราดาอนุวัฒน์ วิภาคดำรงคุณ ภราดาวินทกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงานในครั้งนี้...

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 391 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 365 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 359 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 61
()

รูปที่ 62
()

รูปที่ 63
()

รูปที่ 64
()

รูปที่ 65
()

รูปที่ 66
()

รูปที่ 67
()

รูปที่ 68
()

รูปที่ 69
()

รูปที่ 70
()

รูปที่ 71
()

รูปที่ 72
()

รูปที่ 73
()

รูปที่ 74
()

รูปที่ 75
()

รูปที่ 76
()

รูปที่ 77
()

รูปที่ 78
()

รูปที่ 79
()

รูปที่ 80
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20