Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1977 : คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง

ตามที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบของโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิตัล (depa Young Maker Space Development)  จากกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 3 ท่าน พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ จาก ศธ.จ. ระยอง จำนวน 4 ท่าน  ประกอบด้วย
1. นางกัญญา วัฒนถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ สจล. ประธานโครงการ
2. นายพงศ์อมร  วงษ์ยอด  ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
3. นางสาวธัชชาวรรณ  คุ้มสุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการ
4. นางสาวสุทธิมาศ .อภิรักษ์วณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
5. นายภัทรวุฒิ กันศิริ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
6. นายปิยภัทร พลับพลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
7. นางสาวจิราภรณ์  ชุมพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ได้มาติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ผ่านพื้นที่นักประดิษฐ์ดิจิตัล ทางด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การจัดสถานที่ ห้องเรียน และการดำเนินงานของโครงการ โดยมีผู้อำนวยการ และคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ พร้อมทั้ง มิสจรรยา  นิลรดางกูล  ครูผู้ดูแลโครงการ และ มิสอุมาพร  รักเรียน Buddy Teacher ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 48 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 548 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 535 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 41
()

รูปที่ 42
()

รูปที่ 43
()

รูปที่ 44
()

รูปที่ 45
()

รูปที่ 46
()

รูปที่ 47
()

รูปที่ 48
()
  1 2 3