Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1756 : โรงเรียนอัสสัมชัญระยองรับการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  รับการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยคะแนน 116 คะแนน    
โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School เป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังไว้ว่า นักเรียนมีศักยภาพ  เป็นพลเมืองโลก
คุณลักษณะโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล    โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลนั้น จะต้องมีคุณลักษณะโดดเด่นที่สำคัญ 3 ด้านคือ
1. ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพให้เป็นพลโลกที่สมบูรณ์
2.การบริหารด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.การบริหารที่เน้นคุณภาพของความเป็นเลิศ

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 204 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1454 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1442 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 201
()

รูปที่ 202
()

รูปที่ 203
()

รูปที่ 204
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11