Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1756 : โรงเรียนอัสสัมชัญระยองรับการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  รับการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  โดยได้คะแนนอยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยคะแนน 116 คะแนน    
โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School เป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังไว้ว่า นักเรียนมีศักยภาพ  เป็นพลเมืองโลก
คุณลักษณะโรงเรียนที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล    โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลนั้น จะต้องมีคุณลักษณะโดดเด่นที่สำคัญ 3 ด้านคือ
1. ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพให้เป็นพลโลกที่สมบูรณ์
2.การบริหารด้านการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.การบริหารที่เน้นคุณภาพของความเป็นเลิศ

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 204 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1454 ครั้ง (Login 12 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1442 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()

รูปที่ 28
()

รูปที่ 29
()

รูปที่ 30
()

รูปที่ 31
()

รูปที่ 32
()

รูปที่ 33
()

รูปที่ 34
()

รูปที่ 35
()

รูปที่ 36
()

รูปที่ 37
()

รูปที่ 38
()

รูปที่ 39
()

รูปที่ 40
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11