Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1764 : วันผู้นำ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ทางฝ่ายปกครองโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันผู้นำ จัดขึ้นเพื่อแต่งตั้งผู้นำของนักเรียน เช่น หัวหน้าห้อง คณะกรรมการนักเรียน  ประธานสี  ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมค่ายผู้นำ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก  รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม ทางโรงเรียนจึงได้จัด ค่ายผู้นำขึ้น

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 183 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 868 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 858 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 181
()

รูปที่ 182
()

รูปที่ 183
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10