Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1753 : บูรณาการหลักสูตรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์สู่การปฏิบัติจริง โดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) เดินหน้าจัดโครงการรักสัตว์ในโรงเรียน ร่วมกับคณะลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง กว่า 700 คน  “บูรณาการหลักสูตรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์สู่การปฏิบัติจริง”  29  มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมอาคาร 40 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยองสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)จัดโครงการรักสัตว์ในโรงเรียนภายใต้กิจกรรม“การบูรณาการหลักสูตรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์สู่การปฏิบัติจริง” โดย ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมฯ นสพ.อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์และกรรมการราชบัณฑิต นายอมร ชุมศรี ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากรในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วยคุณมังกร-ปภาวิน หงษ์ขจร ทูตสันถวไมตรี TSPCA คุณแซนดี้-ชลิดา กล่ำปาน ดารานักแสดงช่อง 8 บริษัท อาร์เอส จำกัด  (มหาชน) คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกเสือสามัญ กว่า 700 คน เข้าร่วมกิจกรรม
ดร.สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมฯ เปิดเผยว่า สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ก่อตั้งขึ้นมากว่า 24 ปี เพื่อรณรงค์หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณสัตว์โดยสันติวิธี  ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งความเมตตาให้แก่สาธารณชนและเยาวชนโดยทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการสอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์และมีบทบาทในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิสัตว์ ซึ่งปัจจุบันมี คุณธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ เป็นนายกสมาคมฯ โครงการรักสัตว์ในโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำคัญของสมาคมฯ โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2549 สมาคมฯ ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ  ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น นำกิจกรรมโครงการ “รักสัตว์ในโรงเรียน” ออกเผยแพร่ตามโรงเรียนต่างๆ ที่สังกัดภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก เห็นคุณค่า เกิดความเมตตากรุณาและปฏิบัติต่อสัตว์นั้นได้อย่างถูกต้อง  2.เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการสอดส่องป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และร่วมกันแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี  3.เพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปโครงการรักสัตว์ในโรงเรียนครั้งนี้จัดภายใต้กิจกรรม “การบูรณาการหลักสูตรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์สู่การปฏิบัติจริง” สืบเนื่องจากสมาคมฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบูรณาการเกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิภาพและป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เข้าสู่ระบบการเรียนการสอนลูกเสือในระดับต่างๆ ด้วยเล็งเห็นประโยชน์และหลักการสำคัญของกระบวนการลูกเสือที่มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้รับการฝึกอบรมให้มีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ภายใต้กฎลูกเสือข้อ ๖  “ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์” โดยได้รับเกียรติจาก นสพ.อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรม และการจัดสัตว์ภาพสัตว์ และกรรมการราชบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ อาจารย์อมร ชุมศรีผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากรในคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่องลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ และคุณมังกร-ปภาวิน หงษ์ขจรทูตสันถวไมตรี TSPCA และคุณแซนดี้-ชลิดา กล่ำปาน ดารานักแสดงช่อง 8บริษัท อาร์เอส จำกัด  (มหาชน) รวมถึงคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์และลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์และฐานการเรียนรู้อิสรภาพ 5 ประการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลี้ยงและปฏิบัติต่อสัตว์ จากฐาน 5 ฐาน ได้แก่1.อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)2.อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort)3.อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease)4.อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress)5.อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior)สมาคมฯ มุ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะสามารถสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ อีกทั้งโครงการลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์สามารถขับเคลื่อนให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมกิจการลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลต่อไป
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 102 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 726 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 723 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 101
()

รูปที่ 102
()
  1 2 3 4 5 6