Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 78 : ACR English Camp 2005
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 - วันพุธที่ 5 ตุลาคม  2548  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่าย English Camp 2005  ณ Horseshoe Point Resort จังหวัดชลบุรี ซึ่งทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดขึ้นทุก ๆ ปี และนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนานในสถานการณ์จริง
2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในเรื่องการฟัง การเขียน การอ่าน และการพูด
3. เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตเมื่อต้องอยู่ในสังคมและการทำงานร่วมกัน
การเข้าค่ายในครั้งนี้ คณะครูไทยและครูชาวต่างชาติได้จัดกิจกรรม และเกมส์ต่าง ๆ เช่น Walk Rally โดยประกอบด้วยฐาน 4 ฐาน นักเรียนสามารถฝึกภาษาอังกฤษในเรื่องการพูด การฟัง การเขียน และการอ่าน การร้องเพลงภาษาอังกฤษ การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ    กิจกรรม Clay Model Activity กิจกรรม Speaking Conversation กิจกรรม Mind Mapping เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นักเรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 140 คน ซึ่งประกอบไปด้วย
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 65 คน  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 48 คน นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 27 คน  และคุณครูชาวไทย/ชาวต่างชาติเข้าร่วมทั้งสิ้น 21 คน
ในนามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอขอบคุณท่านอธิการ และมาสเตอร์สมหวัง อภิธรรมภูษิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพวกเราและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้สนุกสนาน และท่านยังเป็นกำลังใจมาก ๆ ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทุกท่าน และขอขอบคุณครูทุก ๆ ท่านที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าค่ายในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 369 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 368 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 19
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 20
()
  1