Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2065 : นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานำเสนอโครงงาน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นำเสนอโครงงาน ในแต่ละกลุ่มสาระโดยมีทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ ดังนี้
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นำเสนอโครงงานวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562
เวลา 14.40 -15.30 ณ โดมฟิลิป เนรี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  นำเสนอโครงงานวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.40 -15.30 ณ โดมฟิลิป
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำเสนอโครงงานวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562
เวลา 14.40 -15.30 ณ โดมฟิลิป เนรี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนาและวัฒนธรรม นำเสนอโครงงาน
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.40 -15.30 ณ โดมฟิลิป เนรี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำเสนอโครงงานวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 252 เวลา 8.00 - 8.45 ณ โดมฟิลิป เนรี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำเสนอโครงงานวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562
เวลา 8.00 - 8.45 ณ โดมฟิลิป เนรี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำเสนอโครงงานวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 14.40 -15.30 ณ โดมฟิลิป เนรี
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำเสนอโครงงานวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.40 -15.30 ณ โดมฟิลิป เนรี

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 415 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1646 ครั้ง (Login 16 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1630 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21