Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2052 : กรีฑาจังหวัดระยอง ปี2562

ด้วยทางฝ่ายกิจกรรม โดยงานกีฬา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดระยองประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง ได้มีการแข่งขันกรีฑา โดยมี ม.สมยศ  สุขาล , ม.อุดมโชค   คงเติมสิน และ มิสไพจิตร  ชูศิริ ควบคมดูแลนักเรียนมีผลการแข่งขันดังนี้
รุ่นอายุ 18 ปี
1.ประเภทวิ่ง  800 ม.และ วิ่ง 1,500 ม. นายปภพ  พฤทธิพงศ์สิทธิ์   ได้รับเหรียญทองแดง
2.ประเภททุ่มน้ำหนัก  นายปฎิภาณ   ชาญชีวพิทักษ์กุล    เหรียญทอง และ นายมนัสวิน   ชูเชิด   เหรียญเงิน
3.ประเภทกระโดดไกล นายเพชรรัตน์   สุวรรณรัตน์  เหรียญทองแดง
4.ประเภท วิ่งผลัด 4x100 ม. ได้รับเหรียญเงิน  ประกอบด้วย นายอีวาน  ปิโต , นายกัณพัฒน์  วงษ์เจริญวศิน , นายเพชรรัตน์  สุวรรณรัตน์ , นายเมธีวัฒน์  ทับเทศ และ นายธัญวิชญ์  เจริญชนธ์
รุ่นอายุ 15 ปี
1.ประเภทวิ่ง 100 ม. ชาย เด็กชายชนินทร์  ทับเพ็ชร   เหรียญ ทองแดง
2.ประเภทวิ่ง 100 ม.หญิง เด็กหญิงสิทธา   คุณานิธ    เหรียญเงิน
3.ประเภทวิ่ง 800 ม. ชาย เด็กชายสมิต   สีขาว  เหรียญ เทองแดง
4.ประเภทวิ่งผลัด 4x100 ม.หญิง เหรียญทอง ประกอบด้วย เด็กหญิงไปรญา   ไหลงาม , เด็กหญิงสิทธา  คุณานิธ , เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีชาทุม , เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สิทธิธรรมศักดิ์
5.ประเภทวิ่ง 4x100 ม.ชาย  เหรียญเงิน ประกอบด้วย เด็กชายณัฐภัทร  ศรีภิญโญ , เด็กชายพงศกร  เกิดผล , เด็กชายโชคชัย  อิ่นคำ , เด็กชายชนินทร์  ทับเพ็ตร , เด็กชายสมิต  สีขาว
6.ประเภทวิ่ง 4x400 ม. หญิง เหรียญทอง ประกอบด้วย เด็กหญิงไปรญา   ไหลงาม , เด็กหญิงสิทธา  คุณานิธ , เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีชาทุม , เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สิทธิธรรมศักดิ์
7.ประเภทวิ่ง 4x400 ม. ชาย เหรียญทองแดง ประกอบด้วย เด็กชายโชคชัย  อิ่นคำ , เด็กชายชนินทร์  ทับเพ็ตร , เด็กชายสมิต  สีขาว , เด็กชายรักตกัณห์  ไกรภพ , เด็กชายอมต  สาครจันทร์
8.ประเภทวิ่งกระโดดไกลชาย เหรียญเงิน เด็กชายสารัฐ   แสงกระจ่าง
9.ประเภทวิ่งกระโดดไกลหญิง เหรียญ ทอง เด็กหญิงชนากานต์  จิตติรบำรุง
รุ่นอายุ 12 ปี
1.ประเภทวิ่ง 100 ม. ชาย  เหรียญเงิน   เด็๋กชายกฤษกร กองการะการณ์
2.ประเภทวิ่งกระโดดไกลหญิง  เด็กหญิงธีรดา   ศรียันต์
บาสเกตบอลรุ่น 18 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1.นายก้องภพ ประทีปสกุลทอง
2.นายจตุภัทร รัตติกาลสุขะ
3.นายโภคิน ทรงบัณฑิตย์
4.นายเอริค อภิวัฒน์ เมลิส
5.นายกิตติภพ ชูศรีพัฒน์
6.นายพันธวัช ยั่งยืน
7.เด็กชายวสุพล วงศ์รัตนเพ็ชร
8.เด็กชายกฤติน เหล่าฤทธิไกร
9.เด็กชายสารัฐ แสงกระจ่าง
10.เด็กชายรวิพล มั่นเมือง
11.เด็กชายร่มธรรม สุทธิชม
12.เด็กชายพงษ์ ทู จอ
ครูผู้ฝึกสอน มาสเตอร์เสกสรร บุญรอด
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 317 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  นิวัต    ศักดิ์สิทธิ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 896 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 887 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16