Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2049 : ฝ่ายวิชาการร่วมกับงานนโยบายและแผน ร่วมกันทำข้อมูลการเลือกแผนการเรียนและแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ด้วยฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง มีนโยบายเพิ่มแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้มีความหลากหลายสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละอาชีพของประเทศ ซึ่งฝ่ายวิชาการร่วมกับงานนโยบายและแผน ร่วมกันทำข้อมูลการเลือกแผนการเรียนและแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
พร้อมทั้งเรียนเชิญ คณะวิทยากรจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิทยา  เทพกอม  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มิสวิไล  รัตนพลที  หัวหน้างานหลักสูตรและการเรียนการสอน
มิสช่อลดา  แพทยารักษ์ งานหลักสูตรและการเรียนการสอน ม.ต้น
มิสอุษา  เขียวคำ  งานหลักสูตรและการเรียนการสอน ม.ปลาย และทีมงานมาให้แนวคิด กระบวนการ การดำเนินงานเพื่อเพิ่มแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 15 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 166 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 159 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()
  1