Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2013 : กิจกรรมค่ายจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4-6

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยงานลูกเสือฝ่ายกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ   ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4-6 ในระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 จำนวน 268 คน ที่ไม่ได้เรียนรักษาดินแดน(รด.) เพื่อให้ครบตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพื่อเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทั้งทางด้านทักษะกระบวนการลูกเสือและมีประสบการณ์ในด้านผู้กำกับลูกเสือเบื้องต้น ได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันระบบหมู่ การปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญ คือการบริการ อันนำไปสู่การพัฒนาตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 167 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 679 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 668 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9