Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 2004 : กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน(Smart English)

เนื่องด้วยแผนก Smart Program  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  270  คน  และครูผู้ดูแลจำนวน  26  คน เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยได้จัดกิกจกรรมในวันอังคารที่  30  กรกฎาคม  2562 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA (Space Aquarium) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และอุทยานการเรียนรู้ “ยางพารา” ตำบลหนองปรือ อ.เมือง จังหวัดชลบุรี  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสำรวจโลกและอวกาศ รู้จักพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทยที่นำมาใช้ประโยชน์มากมาย ในชีวิตประจำวัน รู้จักการทำงานเป็นทีม และได้สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียนในแผนก Smart English Program ด้วยกันดียิ่งขึ้น

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 42 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 713 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 703 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3