Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 19 : สัมมนาครู ACR : กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เมื่อวันเสาร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2547 งานทัพยากรมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการให้กับครูที่มีอายุการทำงาน 6-10 ปี ในหัวข้อ ครู ACR : กับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ณ ออชาร์ดปาร์ค มีจุดประสงค์เพื่อให้การทำงานไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข ซึ่งมีคณะครูเข้าร่วมทั้งหมด 38 ท่าน โดยมีภราดาพิสูตร  วาปีโส ผู้อำนวยการ  ภราดาจักรกรี  อินธิเสน รองผู้อำนวยการ ม.สมหวัง  อภิธรรมภูษิต หัวหน้างานทัพยากรมนุษย์ ร่วมให้ความรู้ และข้อคิดในการปฎิบัติตนตามจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ กับลักษณะเฉพาะการศึกษาเซนต์คาเบรียล และอาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงาน การสื่อสารซึ่งกันและกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  การร่วมกิจกรรมระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน  กิจกรรมนันทนาการ นอกจากนั้นกรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายได้ร่วมกันชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงานเพื่อกำหนดทิศทางในการทำงานของแต่ละฝ่ายด้วย  ส่วนกิจกรรมในภาคค่ำนั้นมีกิจกรรมแสงสว่างได้เปิดโอกาสให้ทุกคนเปิดใจพูดถึงองค์กรในแง่มุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วหรือสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้เพื่อให้สถาบันของเราพัฒนาก้าวไปข้างหน้าต่อไป
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  ผู้โพสต์: ไม่ได้แจ้งในระบบ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  + เพิ่มภาพในอัลบั้ม

  ดู 446 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 446 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 1
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 2
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 3
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 4
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 5
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 6
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 7
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 8
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 9
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 10
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 11
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 12
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 13
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 14
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 15
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 16
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 17
()

แก้ไข / ลบ
รูปที่ 18
()
  1