Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1867 : “ACR Charity Night” ครั้งที่ 28 (วันเสาร์ 9 กุมภาพันธ์)

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดงาน “ACR Charity Night”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้แสดงทักษะความสามารถด้านสุนทรียศาสตร์ ส่งเสริมความกล้าแสดงออก ซึ่งเกิดจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน มาอย่างต่อเนื่องซึ่งการแสดงในวันนี้เป็นการแสดงของนักเรียนระดับ อนุบาล 1-2, ป.4-6  ,ม.4-6
รวมถึงการเชิดชูเกียรติของครูผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ได้แก่
1.นางสาวสายตา    สีจันทร์   ระดับปฐมวัย
2.นางสาวพิชชานันท์    นีนพ   ระดับปฐมวัย
3.นางสาวกมลวรรณ    ดีนาค   ระดับปฐมวัย
4.นางสาวเกศราภรณ์  ประกอบผล  ระดับประถมศึกษา
5.นางดวงจันทร์  สมคะเน   ระดับประถมศึกษา
6.นางอังคณา   ลีจิตรจำ   ระดับมัธยมศึกษา
7.นางเสาวลักษณ์  ฉัตรเงิน   ระดับมัธยมศึกษา
8.นางสาวกนกวรรณ  ไชยศร   ระดับมัธยมศึกษา
9.นางสาวจิรปรียา  บำรุงสุข   ระดับมัธยมศึกษา
10.นางสาวกรปรียา  คงแรง   ระดับมัธยมศึกษา
ในกิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสมศักดิ์ พะเนียงทอง นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เป็นประธานในพิธี
ภราดาดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดาอนุวัฒน์ อนุวัฒน์  วิภาคธำรงคุณ
ภราดาวินธกร ป้องศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  คณะผู้ร่วมบริหารครูแขกท่านผู้มีเกียรติและนักเรียน เข้าร่วมพิธี 
 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 1988 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1093 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1085 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100