Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1853 : ตัวเเทนนักเรียนร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

 

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 กลุ่มที่ 1 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน  ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 จังหวัดนครปฐม รางวัลดังนี้
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองระดับชาติ
1. นางสาวนฤภร  หล่อวณิชย์ 
2. นางสาวมาลิซ่า  อันพิคกิ้ง
3. นางสาววชิราภรณ์   เติมวิทย์วรกุล
4. นางสาวอตินุช   จำรัสแสง
5. นางสาวเนตรชนก   บุตรใส 
ครูฝึกซ้อม
1. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
2. นายกฤช   ศิลปชัย
 สาระศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติอันดับที่ 3
1. นายกันต์  วนิชเวซารุ่งเรือง
2. นายธนวัฒน์  ทุยาวัตร
3. นายปัณชนิต  เอ้งฉ้วน
4. นายภัทรลักษณ์  ศศิธนานันท์
5. นายอภิวัฒน์  ศุภสกุลดำรงค์ 
ครูฝึกซ้อม
1. นายกฤช  ศิลปชัย
สาระวิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองแดงระดับชาติ
1. นายปองพล  จอกสมุทร
2. นายภัทรพล  กายดีสุด
3. นายศุภกิตติ์  วัชนุภาพร
 ครูฝึกซ้อม
1. นายอโรชา  สุภานิชย์
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 10 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 327 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 320 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()
  1