Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1820 : English Language Immersion Program at Pasadena, Los Angeles-USA

ตามที่แผนก Smart Program  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  ได้กำหนดจัด English Language Immersion Program at Pasadena, Los Angeles-USA เนื่องจากเล็งเห็นถึงการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีมาตรฐานสากล เกิดการเรียนรู้ทัศนคติที่ดีด้านการเรียนภาษา สร้างประสบการณ์ตรงด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ได้เรียนรู้กระบวนการคิด การแก้ปัญหา รู้จักใช้ทักษะชีวิต และการช่วยเหลือตนเองเพิ่มขึ้น ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งผู้เรียนได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่สามารถให้ประสบการณ์ตรงกับตนเอง โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ระหว่างวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ถึงวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 รวมเป็นเวลา 18 วัน  ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 19  คน และครูผู้ดูแล  2คน คือ ครูพิชชา สกนธวัฒน์ และครูนิอร  แสงสุขา

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 171 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 320 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 318 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9