Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1812 : English Languages Immersion Program in Pasadena, California USA

แผนก   Smart Program  โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้นำนักเรียน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 –มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 19 คน  และครูผู้ดูแล 2 คน  คือ   มิสพิชชา  สกนธวัฒน์   มิสนิอร  แสงสุขา เข้าร่วมโครงการ  English Languages Immersion Program in Pasadena, California USA เพื่อศึกษาภาษาอังกฤษ และทัศนศึกษา เป็นเวลา 17 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 16  ตุลาคม  2561  การเดินทางไปศึกษาภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในครั้งนี้ นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกับ Host  และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ และได้เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถใช้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ การใช้กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การดูแลช่วยเหลือตนเอง  รู้จักการใช้ชีวิตในต่างประเทศ  เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ  อาหาร   ความเป็นอยู่และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมือง Pasadena, Los Angeles USA.

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 85 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 287 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 284 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5