Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1797 : นักเรียนเข้าร่วมประกวด งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ระดับสหวิทยาเขตระยอง เขต 1
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ระดับสหวิทยาเขตระยอง เขต 1 ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาคกลางภาคตะวันออก เพลงคุณธรรมระดับมัธยมปลาย
1.  น.ส.วชิราภรณ์  เติมวิทย์วรกุล  
2.  น.ส.นฤภร      หล่อวณิชย์   
3.  น.ส.เนตรชนก  บุตรใส   
4.  น.ส.มาลิซ่า     อันพิคกิ้ง   
5.  น.ส.อตินุช      จำรัสแสง
ฝึกซ้อมโดยม.วิลาศ  ศิริพันธ์ ม.กฤช ศิลปชัย
รางวัลเหรียญทอง เพลงคุณธรรมระดับมัธยมต้น
1. ด.ญ.ธัญรดา เตชะธนะชัย
2. ด.ญ.ธนัญญา ภักดีนวล
3. ด.ญ.ธรรมสรณ์ สุวรรนาวุธ
4. ด.ญ.ปาจรีย์ ประสิทธิ์
5. ด.ญ ปทิตญา  พ่วงรักษ์
ฝึกซ้อมโดยม.วิลาศ ศิริพันธ์ ม.กฤช ศิลปชัย
รางวัลเหรียญทอง ภาพยนต์สั้น
1. นางสาวฉัตรธิดา บุญลอย
2. นางสาวชลธร     คีตสิน
3. นางสาวเบญญาภา ศรประสิทธิ์
4. นายปิยวัฒน์ วิโรจน์กิจไพบูลย์
5. นายคุณัชญ์ เชื้อทอง
ฝึกซ้อมโดยม.วิลาศ ศิริพันธ์
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 237 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 231 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1