Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1732 : เลือกตั้งประธานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

การเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับมัธยม   ประจำปีการศึกษา  2561

ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

  1. นักเรียนมัธยมต้นและ  Smart  Program     จำนวน             797      คน
  2. นักเรียนมัธยมปลาย                                   จำนวน             563      คน

                                                                รวมเป็น      1,360 คน

            ผู้ที่ออกเสียงเลือกตั้ง                       1,148  คนคิดเป็นร้อยละ     84.41  เปอร์เซ็น

            นักเรียนที่ไม่ได้มาลงเลือกตั้ง         82        คนคิดเป็นร้อยละ     6.03    เปอร์เซ็น

            ไม่ออกเสียง                                       97        คนคิดเป็นร้อยละ     7.13    เปอร์เซ็น

            บัตรเสีย                                             33        คนคิดเป็นร้อยละ     2.43    เปอร์เซ็น

รายชื่อผู้สมัคร  ประธานนักเรียน

ประจำปีการศึกษา  2561

เบอร์

ชื่อ / สกุล

ห้องเรียน

คะแนน

ลำดับที่

นาย ฆราวัฒน์   สายจันยนต์

ม.5/2

112

6

นาย พริษร์       กฤตยวงศ์

ม.5/2

125

5

นาย ภัทรธร     วงศ์อนันต์นนท์

ม.5/3

225

2

นาย พฤกษ์      วงษ์ศิริ

ม.5/5

138

4

นาย ชโลธร      อินพันทัง

ม.5/5

324

1

นาย กฤษฏา     ประกอบศิลป์

ม.5/1

167

3

นาย อีวาน       ปิโตร

ม.5/2

57

7

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 40 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 626 ครั้ง (Login 7 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 619 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2