Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1502 : การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 ด้วยงานกิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดทำโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้น ในระหว่างวันศุกร์ที่ 20 -22 มกราคม 2560  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.     เพื่อให้ผู้เรียนกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณา

2.     เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเกิดผลงานความภาคภูมิใจ

3.     เพื่อให้ผู้เรียนมีการวางแผนการทำงาน อย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางาน

4.     เพื่อให้ผู้เรียนทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ยึดมั่นในสัจจะธรรม มีวิริยะ อุตสาหะ และรับผิดชอบต่อสังคม

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 413 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 892 ครั้ง (Login 13 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 879 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21