Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1400 : สวนสนามโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

ฝ่ายกิจกรรมลูกเสือ ได้จัดพิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เพื่อปลูกจิตสำนึกในหน้าที่รวมถึงการทบทวนคำปฏิญาณของกองลูกเสือ แต่ละประเภท ตลอดจนการอยู่ร่วมกัน  การทำงานเป็นทีม  การเสียสละ  คุณธรรมในชุมชน  สังคมและต่อประเทศชาติ   โดยมีลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 217 คน ลูกเสือสามัญระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 901 คน ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 จำนวน 717 คน เข้ารวมพิธีสวนสนาม  ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง  

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 54 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:         ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  name    surename    ผู้โพสต์: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 1270 ครั้ง (Login 15 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 1255 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3