Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1250 : กิจกรรมค่ายพักแรมลุกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ด้วยฝ่ายกิจกรรม งานลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ได้จัดหลักสูตรวิชาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทางวิชาการ และฝึกทักษะในภาคปฏิบัติในการอบรมหรืออยู่ค่ายพักแรม เพื่อนำประสบการณ์จริงไปใช้ในการชีวิตจริงในด้านกินกรรมช่วยเหลือสังคม การอยู่ร่วมกัน การเสียสละเพื่อส่วนร่วม ให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ดังนั้นฝ่ายกิจกรรมงานลูกเสือ-เนตรนารี จึงจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมเดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรงกับวันศุกร์ที่ 23 เดือน มกราคม 2558 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 รวมเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายพักแรมชั่วคราวโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 366 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  จักรกฤษณ์    อินโพ  นาย  มานิตย์    พากเพียร   ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: นางสาว  ชลธร    คีตสิน  นางสาว  ศตพร    ชลมาศ  นางสาว  ชนิสรา    ยะปัญญา    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 2246 ครั้ง (Login 4 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 2242 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19