Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1  มิส  เสาวลักษณ์    อินทรศิริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ซีเมออน” 461  มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา         17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2  มิส  เสาวลักษณ์    อินทรศิริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคาร “ซีเมออน” 482  มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา         17 ธ.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3  มิส  วริษฐา    ฉายากุล  กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 19  มิส  ศิริลักษณ์    ระบอบ   มาสเตอร์  จักรกฤษณ์    อินโพ , มาสเตอร์  รังสรรค์    จันทร์ธำรงกุล , นาย  มานิตย์    พากเพียร 15 ส.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4  มิส  วริษฐา    ฉายากุล  กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 17  มิส  ศิริลักษณ์    ระบอบ   มาสเตอร์  จักรกฤษณ์    อินโพ , มาสเตอร์  รังสรรค์    จันทร์ธำรงกุล , นาย  มานิตย์    พากเพียร 15 ส.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5  มิส  สำราญ    เมียงมาก (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562)  นักเรียน ชั้นม.6 ทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) 143  มิส  ศิริลักษณ์    ระบอบ   นาย  มานิตย์    พากเพียร 18 ส.ค. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6  มิส  พเยาว์    โค้งนอก  การอบรม "พัฒนาสมรรถภาพและเสริมสร้างโภชนาการ" 16  มิส  ศิริลักษณ์    ระบอบ   มาสเตอร์  เชาวยุทธ    ศรีสวัสดิ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560) 12 พ.ย. 2556 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7  มิส  อัมพร    เพิ่มสุข  คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคณะครู ร่วมงาน ACR Family Night 169  มิส  ศิริลักษณ์    ระบอบ   มาสเตอร์  จักรกฤษณ์    อินโพ , มาสเตอร์  รังสรรค์    จันทร์ธำรงกุล 6 ม.ค. 2557 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8  มิส  ยุพาวดี    ทองมา  ACR Charity Night ครั้งที่ 26 9  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ   มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ ,       ,       3 ก.พ. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9  มิส  เกศพิจิต    ศรีพระราม  ค่ายอบรมสภานักเรียนและคณะกรรมการห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 20  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       25 มิ.ย. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10          สวนสนามโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 53  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       7 ก.ค. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11  มิส  ณัฐชยา    วิเศษเกื้อกูล  วันภาษาและวัฒนธรรมจีน 84  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       ,       ,       ,       4 ก.ย. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12  มิส  ธัญยธรณ์    ศรีประมงค์  อบรมคุณธรรมจริยธรรมครู - เจ้าหน้าที่ 10  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       6 พ.ย. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13  มิส  ณัฐชยา    วิเศษเกื้อกูล  กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 17  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       23 พ.ย. 2559 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14  มิส  ปิยทิพย์    เชียงอุทัย  ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 -  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       1 ธ.ค. 2559 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15  มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ปักกาเวสา  การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       15 ก.พ. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16  มาสเตอร์  เกรียงไกร    คงเมือง   ACR Showcase 2017 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 -  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       10 มี.ค. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17  มาสเตอร์  เกรียงไกร    คงเมือง   ACR Showcase 2017 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 -  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       10 มี.ค. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18  มิส  ปิยทิพย์    เชียงอุทัย  มุฑิตาจิตครูเกษียณเเละเลี้ยงขอบคุณครูปิดปีการศึกษา -  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       3 พ.ค. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19  มิส  มาริสา    สิงหพันธุ์  รับรางวัล Scholarship , Outstanding Students Awards & Cambridge Certificate 62  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       21 มิ.ย. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20  มาสเตอร์  ประสงค์    รอดคลองตัน  ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C) 1  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       10 ต.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21          การแข่งขันกีฬาพนักงาน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 5  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       29 ต.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22  มาสเตอร์  กฤช    ศิลปชัย (ออกเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562)  ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C) 7  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       1 พ.ย. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23  มิส  สุวาณีย์    สุทธิวิเศษ  พิธีเปิดศูนย์เคมบริดจ์ (Inauguration of ACR University of Cambridge ESOL Centre) -           27 ม.ค. 2561 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24  มิส  สุวาณีย์    สุทธิวิเศษ  พิธีเปิดศูนย์เคมบริดจ์ (Inauguration of ACR University of Cambridge ESOL Centre) 3           27 ม.ค. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25  มิส  ปัทมา    อังคประสาทชัย  ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (B.T.C) 66  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       2 มี.ค. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26  มิส  เด่นเดือน    ใจดี  พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี รางวัลกิจกรรมเด่นและ Cambridge Certificate 301  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       13 ก.ค. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27  มาสเตอร์  ประสงค์    รอดคลองตัน  การอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเเผนการจัดการเรียนรู้ 84  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       6 พ.ย. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28  มาสเตอร์  ประสงค์    รอดคลองตัน  วันวิชาการ “ACR: Quality Learning Community Towards EEC" 82  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       30 ม.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29  มาสเตอร์  ประสงค์    รอดคลองตัน  วันวิชาการ “ACR: Quality Learning Community Towards EEC" 87  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       30 ม.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30  มิส  เต็มสิริ    คูณสว่าง  ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 128  มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ         ,       25 พ.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)