[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


ทำเนียบบุคลากร

เลือกกลุ่ม


ภราดาเลขประจำตัว : 0610001
ภราดา  อนุวัฒน์    วิภาคธำรงคุณ
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 0620001
ภราดา  ดร.ประวัติ    สุทธินนท์
0 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 0620002
ภราดา  ภานุวัฒน์    เหมือนทับ
0 ปี 8 เดือน

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการเลขประจำตัว : 3010029
มิส  มาริสา    สิงหพันธุ์
32 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3510056
มาสเตอร์  รังสรรค์    จันทร์ธำรงกุล
27 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 3710074
มิส  สุวรรณี    ฉลองธรรม
25 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3910099
มิส  ยุพาวดี    ทองคำ
23 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3910100
มิส  วรรณเพ็ญ    เปรี่ยมเจริญ
23 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4010117
มิส  ประภาพันธุ์    ไชยศรี
22 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4310162
มาสเตอร์  สมหวัง    อภิธรรมภูษิต
19 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 4310165
มิส  ภัณฑ์พิศ    มหาสัทธา
19 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4710213
มาสเตอร์  วรยุทธ    พงศ์วิบูลพิทยา
15 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 5610321
มิส  สุวณีญาณ์    ไชยสิทธิ์
6 ปี 10 เดือน

ครูสนับสนุนการสอนเลขประจำตัว : 4110133
มาสเตอร์  วสันต์    จันทรเสนา
21 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 2710022
มิส  นวลลักษณ์    อ้นขวัญเมือง
35 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 2810026
มิส  นงลักษณ์    ต. วิเชียร
33 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 3210035
มิส  เพชรรินทร์    นุชเทศ
30 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3210036
มิส  วิภา    ประสิทธิ์สุข
30 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3410050
มาสเตอร์  มาโนช    เกิดสว่าง
28 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 3810098
มิส  วัณย์สการณ์    ประเสริฐสุข
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 3910101
มิส  ณัฐรดา    แสนใหม่
23 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3910106
มิส  เนตรดาว    ชีพสมทรง
23 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3910112
มิส  วาสนา    นิจมหา
23 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4610204
มิส  วีรยา    สุขาล
15 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 4810227
มิส  กรรณิการ์    มณีแสง
15 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 4910237
มิส  ชลธิชา    ชนะใหม่
13 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5210275
มิส  ศศพินทุ์    นพเดชารุ่งรัศมี
10 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 5310283
มิส  ธารปาง    ต.วิเชียร
9 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 5610329
มิส  ศิริลักษณ์    ระบอบ
6 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5710340
มิส  ยุพาวดี    ทองมา
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5710343
มิส  ชมัยพร    อรชร
5 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 5710353
มิส  สุกัญญา    นิ่มปราง
5 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5710357
มิส  ดวงสมร    โพธิราบ
5 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5710360
มิส  อัจฉรา    สอนศิริ
5 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5810372
มิส  กันยารัตน์    แย้มกลิ่น
4 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 5810391
มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6110133
มาสเตอร์  อบรม    คอม
1 ปี 8 เดือน

ครูผู้สอนเลขประจำตัว : 2810023
มิส  ศรีนวล    ต. วิเชียร
34 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3010031
มิส  จินดาภรณ์    อุปการ
32 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3110032
มิส  สมคิด    เจริญหิรัญ
31 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 3110034
มาสเตอร์  สุขวันชัย    เจริญกิจ
31 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 3210134
มิส  รมณีย์    อรรถเกษม
30 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3310039
มิส  กุหลาบ    สอาด
29 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3310040
มิส  ปรินยา    ฟุ้งพิทักษ์
29 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3310041
มิส  เนาวรัตน์    ภิญวัย
29 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3310043
มิส  อิศรางค์    ฤทธิเดช
29 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 3410045
มิส  วีรยา    ศรีชุมพล
28 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 3410047
มิส  กาญจนา    สุทธิธางกูร
28 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3510051
มิส  อังคณา    ศรีประเสริฐ
28 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 3510052
มิส  สุวิมล    จิราทิวัฒนากุล
27 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3510055
มิส  กรรณิกา    คอนหน่าย
27 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 3610060
มิส  เกษร    แก้วประดิษฐ์
26 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3610062
มิส  สิรินุช    ทัตตะพันธุ์
26 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3610064
มิส  นิภาวรรณ    ศิริแก้ว
26 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 3710067
มิส  สายทิพย์    นิยม
25 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3710069
มิส  ละเอียด    ลาภเวที
25 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3710070
มิส  สายตา    สีจันทร์
25 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3710073
มิส  สุภัทรา    รัตนกูล
25 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3710075
มิส  อังคณา    ลีจิตรจำ
25 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 3810081
มิส  ธัญยธรณ์    ศรีประมงค์
24 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3810083
มิส  ถนอมนวล    เฉลิมกุล
24 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3810085
มิส  มัตติกา    ฉัตรเงิน
24 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3810086
มาสเตอร์  นิวัต    ศักดิ์สิทธิ์
24 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3810087
มิส  สุธี    จันทร์พราหมณ์
24 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3810090
มิส  ลดา    วนิชเวชรุ่งเรือง
24 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3810091
มิส  นันทวัน    มนต์ประสิทธิ์
24 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3810094
มาสเตอร์  สมยศ    สุขาล
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 3810095
มิส  มัลลิกา    ทรัพย์คง
23 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 3810096
มาสเตอร์  จำรูญ    บรรเทิงสุข
24 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 3810097
มิส  อำพร    เงินโต
24 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 3910104
มิส  นงนุช    วรเวช
23 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3910109
มิส  นิอร    แสงสุขา
23 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3910113
มาสเตอร์  สมชาย    ธนสายสัมพันธ์
23 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 3910114
มาสเตอร์  สุทธิโรจน์    ทองขาว
23 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 3910115
มิส  ศิริรัตน์    ไทยแสน
23 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 4010119
มิส  ลาวัณย์    แสงผ่อง
23 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 4010123
มิส  นันทนา    รัตนศรี
22 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4010126
มิส  มลิวัลย์    ยงพะวิสัย
22 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4010127
มิส  พิชญพัชร์    ทองขาว
22 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 4010128
มิส  ดวงเดือน    พัฒนภูทอง
22 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 4010130
มาสเตอร์  มาโนช    พรหมจรรย์
22 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 4010144
มิส  พิชชา    สกนธวัฒน์
22 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 4110131
มิส  จรรยา    นิลรดางกูร
22 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 4110145
มาสเตอร์  ปริญญา    ปริญญาพล
21 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 4110146
มาสเตอร์  สราวุธ    ยงพะวิสัย
21 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 4210151
มาสเตอร์  ปัณณวัฒน์    เทียนสวัสดิ์
20 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4210153
มิส  ดวงจันทร์    สมคะเน
20 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4210155
มิส  วาศนา    แสงกาวิน
20 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4210156
มิส  จิรฐา    กิจเจริญ
20 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 4310168
มิส  ชลธิชา    บุญเลี้ยง
19 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4310172
มาสเตอร์  เรืองฤทธิ์    ไชยสนาม
18 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4310173
มิส  กรรณิการ์    กิจเกตุก้อง
19 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 4310174
มาสเตอร์  จิตประเสริฐ    สุทธิชีวะ
16 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 4410176
มิส  ชุติกาญจน์    หว้าปราง
18 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4410179
มิส  ศุภนุช    วิสุทธิวรรณ
18 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4410184
มาสเตอร์  จักรกฤษณ์    อินโพ
18 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 4510186
มิส  รุ่งตวัน    โพธิ์ไทร
17 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4510187
มิส  อุมาพร    รักเรียน
17 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4510199
มิส  เรณู    อภินันธวัชพงศ์
17 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 4610206
มาสเตอร์  อนวัฒน์    สารพัฒน์
16 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 4610207
มาสเตอร์  ประเคน    รักเรียน
16 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 4610209
มิส  มาลีรัตน์    ชูวังวัด
16 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 4610211
มาสเตอร์  เอกสิทธิ์    ปักกาเวสา
16 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 4710212
มิส  วริษฐา    ฉายากุล
16 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 4710223
มาสเตอร์  อุดมโชค    คงเติมสิน
15 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 4710224
มิส  สุกัญญา    ชวนฤทัย
15 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 4710225
มิส  บังอร    แก้วมูล
15 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 4910234
มิส  ธนพรรณ    ประสุวรรณ์
13 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 4910236
มิส  เสาวลักษณ์    อินทรศิริ
13 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4910242
มิส  พัชมณ    นวลนันตา
13 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 4910243
มิส  สุพิชญนันทน์    อรุณศักดิ์
13 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 4910245
มิส  ละอองดาว    รักบุญ
13 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5010248
มิส  สุวิมล    บูรณสมภพ
12 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 5010253
มาสเตอร์  เกรียงไกร    คงเมือง
12 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 5010256
มิส  ทองเครือ    แจ่มศรี
12 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 5010258
มิส  กัญญ์ภัทร์    ชัชวาลธิติวัฒน์
11 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5010260
มิส  สุนีย์    ทุมนาหาด
11 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5110261
มาสเตอร์  เกรียงไกร    ภู่ระหงษ์
11 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5110264
มิส  พเยาว์    โค้งนอก
11 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5110266
มิส  กนกลักษณ์    คงเมือง
11 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5110267
มาสเตอร์  ยิ่งสยาม    มาอ่อน
11 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5210273
มิส  พัฒนา    ศรีวิเชียร
11 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 5210276
มิส  กัญพัชร์    อาจหาญ
10 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 5210280
มิส  นิทรา    จันทนี
10 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 5210281
มิส  ไพจิตร    ชูศิริ
10 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 5310284
มิส  มณีรัตน์    กันหานนท์
9 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 5310285
มิส  เกศพิจิต    ศรีพระราม
9 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 5310287
มิส  อัมพร    เพิ่มสุข
9 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 5310288
มิส  จุฑามณี    บนกระโทก
9 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 5310291
มาสเตอร์  คมสัน    เชื้อคำเพ็ง
9 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 5410294
มาสเตอร์  ชัยวัฒน์    ปักเกโส
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5410295
มิส  พิชชานันท์    นีนพ
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5410296
มิส  ศันสนียา    ขำกลัด
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5410302
มาสเตอร์  วิลาศ    ศิริพันธ์
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5410305
มิส  เขมจิรา    ปลงไสว
8 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5410307
มิส  กนกวรรณ    ไชยศร
8 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5410308
มิส  ณินทิตา    บริบูรณ์
8 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5410309
มิส  เสาวลักษณ์    ฉัตรเงิน
8 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5510311
มิส  เด่นเดือน    ใจดี
7 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5510312
มิส  ปารวี    ลูกสีดา
7 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 5510313
มิส  ละไม    แบบกัน
7 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 5510314
มิส  ฑาริกา    บุญพันธ์
7 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 5510317
มิส  นงลักษณ์    บุญกระจ่าง
7 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5510319
มิส  ปาริฉัตร    กวดวงศ์ษา
7 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 5510320
มิส  ปัทมา    อังคประสาทชัย
6 ปี 11 เดือน


เลขประจำตัว : 5610324
มิส  กิตติ์รวี    สอดสี
6 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 5610325
มิส  สุวาณีย์    สุทธิวิเศษ
6 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 5610326
มิส  รุ่งฤดี    สุเทพ
6 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 5610335
มิส  นารีรัตน์    สุวรรณเพิ่ม
6 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5710338
มิส  นัฐกานต์    พิทักษ์เสาวภาพ
5 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 5710341
มาสเตอร์  บรรณบวร    สตาภิรมย์
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5710342
มาสเตอร์  ราม    วิเศษสุวรรณ
5 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 5710344
มาสเตอร์  ประสงค์    รอดคลองตัน
5 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 5710346
มาสเตอร์  เดชาธร    กองเพิ่มพูล
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5710354
มาสเตอร์  วุฒิพงษ์    สว่างวงษ์
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5710355
มิส  กมลวรรณ    ดีนาค
5 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5710356
มิส  จิรปรียา    บำรุงสุข
5 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5710362
มิส  ฟาติมา    ไชยเผือก
5 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 5710364
มิส  ยุวดี    วรรณมูล
5 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 5710365
มาสเตอร์  ธีรโชติ    ศรีลาพล
5 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 5710366
มาสเตอร์  อนุสิทธิ์    แม่นยำ
5 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5710367
มาสเตอร์  ไพฑูรย์    บุราณเดช
5 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 5810368
มิส  พรฑิพา    สุพรรณพายัพ
4 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 5810370
มิส  ณัฐชยา    วิเศษเกื้อกูล
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5810371
มิส  วิไลวรรณ์    ศิลาชัย
4 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 5810374
มิส  กรปรียา    คงแรง
4 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 5810376
มิส  จิตรวรรณ    คงแรง
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5810383
มิส  เกศราภรณ์    ประกอบผล
4 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 5810384
มิส  พรเพ็ญ    กะประโคน
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5810386
มิส  พัฒนี    สกุลช่างเสนาะ
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5810388
มิส  อาภาภรณ์    วิรุตม์พงศ์สกุล
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5810392
มาสเตอร์  พัลลภ    คำแก้ว
4 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5810394
มิส  ณัฏฐา    พัวพิสิฐ
4 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5810395
มิส  ปิยทิพย์    เชียงอุทัย
4 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5810396
มาสเตอร์  เศรษฐวิทย์    โชติผดุงพงศ์
4 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 5910397
มาสเตอร์  เสกสรร    บุญรอด
3 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5910399
มิส  โกสุม    มั่นคง
3 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5910403
มิส  มณฑกาญจน์    สิทธิ์ชูรักษ์
3 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5910406
มิส  นุชสรา    ป้องขันธ์
3 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 6010409
มิส  เมวิกา    แววมณี
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6010410
มิส  ปทิตตา    แก้วพิกุล
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6010411
มาสเตอร์  นฤชล    อรชร
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6010412
มาสเตอร์  อนันต์    อ่อนนา
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6010414
มิส  อรอุมา    ฟุ้งขจร
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6010418
มิส  วานิสา    ตรีไธสง
2 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 6010421
มิส  เต็มสิริ    คูณสว่าง
2 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 6010424
มิส  ปาณิศา    อุดมวิโรจน์สิน
2 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 6110425
มิส  ดวงพร    แจ่มอุลิตรัตน์
2 ปี 0 เดือน


เลขประจำตัว : 6110426
มิส  นิชาภา    แก้วประดิษฐ์
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6110427
มิส  ปณิฎฐา    แพงไทย
1 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 6110430
มาสเตอร์  ไทยคม    ถ้ำมณี
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6110431
มาสเตอร์  ปราการ    โอนนอก
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6110433
มาสเตอร์  ศาศวัต    แสนศิริ
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6110434
มิส  ดวงรัตน์    สุขมหา
1 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 6110438
มิส  มุทิตา    กว้างมาก
1 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 6110439
มิส  ณัฐณิชา    คชาอาจ
1 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 6210440
มาสเตอร์  ธนกฤต    รุจิพรรณ
0 ปี 8 เดือน

ครูเจ้าหน้าที่เลขประจำตัว : 1910011
นาย  เรวิทย์    วงเวียน
42 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 4610202
นาง  บังอร    นาสมใจ
16 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 4710226
นาง  ระพีพรรณ    คำเรืองศรี
15 ปี 1 เดือน


เลขประจำตัว : 4910238
นาย  มานิตย์    พากเพียร
13 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5010250
นางสาว  รำพึง    บุญมา
12 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5010251
นาง  ปราณี    จันทร์พิมาย
12 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5010254
นาง  เบญจมาศ    ยมนัตถุ์
12 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 5510318
นางสาว  วรรณา    เจริญชนม์
7 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 5610331
นางสาว  จันทรัตน์    อริยาภรณ์
6 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 5610334
นางสาว  ปนัดดา    อินเผือก
6 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 5710350
นางสาว  จามจุรี    โตฉิม
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5710352
นางสาว  นารี    พลอยล้วน
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5710359
นางสาว  วารุณี    สีหะวงษ์
5 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5710361
นางสาว  ศิริภัสสร    สหหาญลือชัย
5 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5810375
นางสาว  พจนีย์    วงศ์สุรินทร์
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5810381
นางสาว  อัญชนา    ภิญโญทรัพย์
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5810390
นางสาว  มนัสพันธ์    รวยรื่น
4 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5910400
นางสาว  ภัทริยา    ควรหา
3 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5910401
นางสาว  จันทิมา    คุ้มวงษ์
3 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6010416
นางสาว  รังสิมา    นามงาม
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6010423
นางสาว  อาทิตติยา    ชาวโพธิ์
2 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 6110429
นาง  วิไลรัตน์    กุลพงษ์
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6110437
นาง  ไปรยา    ยังประโยชน์
1 ปี 2 เดือน

ครูต่างประเทศเลขประจำตัว : 4440033
มิส  Tacia    Poschor
18 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4440040
มิส  Teresita    Caloy
18 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 4840062
มาสเตอร์  Adrian Granville    Falconer
14 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 4940070
มาสเตอร์  Allan Thomas    Ward
13 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 5040075
มิส  Ruth    Magisan
11 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5240077
มาสเตอร์  Hepolito    Jojo Niepes
10 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 5440082
มาสเตอร์  Lumino Reginald    Apnoyan
8 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5640086
มิส  Celso Carmel R    Artezuela
6 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5640087
มิส  Vanesa Dolo    Lumino
6 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5640090
มิส  Cindy Calado    Leano
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5640093
มิส  Christine Marie    Zambrano Ranoa
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5740098
มิส  Akiapas    Jerel Sinong
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5740101
มิส  Zusie    Dizon Villasenda
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5740104
มาสเตอร์  Kim Laster    Galvan
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5740105
มาสเตอร์  Jestvent    Barlis Arellano
5 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5740109
มาสเตอร์  Victor Cawis    Sawati
5 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5740110
มาสเตอร์  Raymond Chalipoy    Agpawan
5 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5740112
มาสเตอร์  Roel    Jacobs
5 ปี 4 เดือน


เลขประจำตัว : 5740114
มิส  Eliane Sabuero    Tenchavez
5 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 5840115
มิส  Brichie Tambio    Aquino
4 ปี 10 เดือน


เลขประจำตัว : 5840116
มิส  Eyryl Engngeg    Palcon
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5840118
มิส  Mirabel Ibarra    Villasenda
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5840124
มาสเตอร์  Joep Jan Herman    van Horck
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5840125
มาสเตอร์  Zandro Dizon    Villasenda
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5840127
มิส  Ya    Ma
4 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 5840129
มิส  Mary Grace Nacario    Bonaobra
4 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5840132
มาสเตอร์  Julio Aldyn    Paglinawan Valdevilla
4 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 5840133
มิส  Christine Caliwan    Villareal
4 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 5940139
มิส  Rong    Chen
3 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 5940140
มิส  Camille Villar    Fabros
3 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 5940142
มิส  Chylou Mie    Abrigos
3 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 6040148
มาสเตอร์  Fei    Zhao
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6040149
มิส  Mary Lai Ann    Aquino
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6040150
มิส  Alyssa Marie    Bernardez
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6040152
มาสเตอร์  Famin    Yu
2 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 6040153
มิส  Junia    Mapanao
2 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 6140157
มิส  Ronel    Britz
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6140158
มิส  Tatsiana    Nikitsina
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6140162
มาสเตอร์  Clayton    Baday Bulayo
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6140163
มิส  Vivian Ose    Changilan
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6140164
มิส  Lenie Rose    Francisco
1 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6140165
มาสเตอร์  John Vince    A. Barlis
1 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 6140166
มาสเตอร์  Christopher    Dela Cruz
1 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 6140167
มิส  Geraldine Lerus    Jumawid
1 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 6240170
มิส  Anna Marie Bobis Flores    
0 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6240171
มิส  Chen    Zhilu
0 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 6240172
มิส  Kristine May    Quirante Marquez
0 ปี 7 เดือน


เลขประจำตัว : 6240173
มิส  Katarina Dela Cruz    Gosteli
0 ปี 6 เดือน


เลขประจำตัว : 6240174
มิส  Hazel    Malate Montezon
0 ปี 5 เดือน


เลขประจำตัว : 6240175
มาสเตอร์  Bill Norbert    Hernandez Santos
0 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 6240176
มิส  Joynel Cervantes    Canosa
0 ปี 3 เดือน


เลขประจำตัว : 6240177
มาสเตอร์  Richard    Kearney
0 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 6240178
มิส  Liu    Li
0 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 6240179
มิส  Guo    Xuanshuo
0 ปี 2 เดือน


เลขประจำตัว : 6240180
มาสเตอร์  Enrique    Serrano Osuna
0 ปี 2 เดือน

บุคลากรทางการศึกษาเลขประจำตัว : 5610327
มาสเตอร์  ศุภรัตน์    จันทโชติ
6 ปี 9 เดือน


เลขประจำตัว : 6010408
มิส  เบญจภรณ์    ใจตา
2 ปี 8 เดือน


เลขประจำตัว : 6110432
มิส  จรินทร์ทิพย์    สุวรรณสว่าง
1 ปี 8 เดือน

บุคลากรอัตราจ้าง