โครงการนิเทศการสอนครูระดับปฐมวัย
หน่วยงาน :งานนิเทศการสอนอนุบาล
โครงการ :โครงการนิเทศการสอนครูระดับปฐมวัย

หลักการและเหตุผล :
    จากพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้ครูผู้สอนต้องได้รับการพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา การนิเทศการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งการจัดให้ครูผู้สอนได้รับเอกสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครู จะเป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนได้แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนมีประสิทธิภาพในการจัดประสบการณ์ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย
เชิงปริมาณ
   1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน

KPI :
   1. 1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการนิเทศการสอนตามที่ระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญระยองกำหนดให้
   2. 2. ครูระดับปฐมวัยทุกคนได้รับเอกสารเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรระดับปฐมวัย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา FSG
         
      ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา สพฐ
         
      ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
         
      ตอบสนองอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิฯ
         
      ตอบสนองหลักธรรมาภิบาล
         
      ตอบสนองโรงเรียนมาตรฐานสากล
         
      ตอบสนองแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
         

ขั้นตอนการดำเนินงาน :
การดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ
 กิจกรรมการนิเทศบรรยากาศห้องเรียน 01 มิ.ย. 2553  อาคารเดอ มงฟอร์ต  มิส  สุนีย์    ทวรรณกุล
 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ครูปฐมวัย 01 มิ.ย. 2553  อาคารเดอ มงฟอร์ต        
 กิจกรรมนิเทศการสอนครูระดับปฐมวัย 01 ก.ค. 2553  อาคารเดอ มงฟอร์ต        
 กิจกรรมให้ความรู้การสอนแบบโครงงาน 01 ก.ค. 2553  อาคารเดอ มงฟอร์ต  มิส  นารี    ชมเกษร (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)
 กิจกรรมนิเทศการจัดการสอนแบบโครงงาน 02 ส.ค. 2553  อาคารเดอ มงฟอร์ต        
 สิ้นสุด กิจกรรมการนิเทศบรรยากาศห้องเรียน 31 ธ.ค. 2553  อาคารเดอ มงฟอร์ต  มิส  สุนีย์    ทวรรณกุล
 สิ้นสุด กิจกรรมนิเทศการสอนครูระดับปฐมวัย 31 ม.ค. 2554  อาคารเดอ มงฟอร์ต        
 สิ้นสุด กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ครูปฐมวัย 01 ก.พ. 2554  อาคารเดอ มงฟอร์ต        
 สิ้นสุด กิจกรรมนิเทศการจัดการสอนแบบโครงงาน 28 ก.พ. 2554  อาคารเดอ มงฟอร์ต        
 สิ้นสุด กิจกรรมให้ความรู้การสอนแบบโครงงาน 28 ก.พ. 2554  อาคารเดอ มงฟอร์ต  มิส  นารี    ชมเกษร (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560)

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการ
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    กิจกรรมนิเทศการสอนครูระดับปฐมวัย 0 0.00 0.00
2    อุปกรณ์กิจกรรมจัดบรรยากาศห้องเรียนปฐมวัย 1 5,000.00 5,000.00
3    อุปกรณ์กิจกรรมให้ความรู้การสอนแบบโครงงาน 1 5,000.00 5,000.00
4    กิจกรรมนิเทศการจักการสอนแบบโครงงาน 0 0.00 0.00
5    อุปกรณ์กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ครูปฐมวัย 1 5,000.00 5,000.00
รวม15,000


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 15,000 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 15,000 บาท
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :