Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการ ACR รักประชาธิปไตย
หน่วยงาน :งานส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการ :โครงการ ACR รักประชาธิปไตย

หลักการและเหตุผล :
    สังคมไทยในปัจจุบัน นอกจากจะต้องประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่นปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคมไทย คนไทยและสังคมไทยต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาโดยการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย รวมทั้งเรียนรู้และน้อมนำหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาทและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้ฝ่ายปกครองจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อจะปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตน เข้าใจในระบบประชาธิปไตย เคารพระเบียบกติกาของสังคม และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้ผู้เรียน รู้และเข้าใจระบอบประชาธิปไตย
    2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเคารพในระเบียบกติกาของสังคม
    3. เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
    4. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียน รู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนใช้ประชาธิปไตยในสังคมได้อย่างดี
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนร้อยละ 95 เป็นผู้รู้และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

KPI :
   1. ผู้เรียนร้อยละ 95 เป็นผู้รู้และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐานสมศ.
         
      ตอบสนองมาตรฐานFSG
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา
         
      ตอบสนองยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
         
ปฏิทินโครงการ (2)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มิ.ย. 2555 01 มิ.ย. 2555   P กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 1  มิส  ภัณฑ์พิศ    มหาสัทธา 0   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 2152 วัน
16 พ.ค. 2555 29 มี.ค. 2556   P กิจกรรมประชาธิปไตย (ในชั้นเรียน) 1  นาย  เรวิทย์    วงเวียน 0   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 1851 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :
1. แบบติดตามการดำเนินการ 2. แบบวัดผลสำเร็จ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ