Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการลดน้ำหนักสักนิดพิชิตโรคอ้วน
หน่วยงาน :งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โครงการ :โครงการลดน้ำหนักสักนิดพิชิตโรคอ้วน

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบันเป็นที่ทราบแน่ชัดแล้วว่า อัตราการเกิดโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหาร เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มีอัตราสูงเพิ่มขึ้นทุกปีในกลุ่มองค์กรต่างๆ ซึ่งเป็นการบั่นทอนทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล หรือประเทศ การศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จะทำกับคนในวัยผู้ใหญ่ซึ่งที่จริงแล้ว การพัฒนาของโรคเรื้อรังที่สัมพันธ์กับอาหารนี้จะเริ่มสะสมมาตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องสะสมมาเป็นเวลานาน ร่วม กับอายุที่เพิ่มขึ้น สภาพร่างกายที่แข็งแรงน้อยลงเมื่อเทียบกับวัยเด็ก ทำให้กลุ่มโรคดังกล่าวปรากฏเด่นชัดขึ้นจนกลายเป็นปัญหาสุขภาพดังปัจจุบันที่เราพบๆกันอยู่ ทางระดับปฐมวัยจัดโครงการ ลดน้ำหนักสักนิดพิชิตโรคอ้วน เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ให้มีน้ำหนักตามเกณฑ์เหมาะสมตามวัย

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ให้มีน้ำหนักตามเกณฑ์เหมาะสมตามวัย

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เด็กปฐมวัยมีน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์เหมาะสมตามวัย
เชิงปริมาณ
   1. เด็กปฐมวัยที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ทุกคนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมลดน้ำหนัก

KPI :
   1. ปฐมวัยที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ร้อยละ 80 มีน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์เหมาะสมตามวัย

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐาน สมศ.
         
      ตอบสนองมาตรฐาน (FSG.)
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา (เดิม)
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา (ใหม่)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  คมสัน    เชื้อคำเพ็ง
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  คมสัน    เชื้อคำเพ็ง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ