Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย
หน่วยงาน :งานพัฒนาหลักสูตร
โครงการ :โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย

หลักการและเหตุผล :
    จากพระราชบัญญัติการศึกษาที่ได้กำหนดให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และทางระดับปฐมวัยได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษามาเมื่อปีการศึกษา 2547 โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินการใช้หลักสูตรเมื่อปีการศึกษา 2549 และได้ใช้หลักสูตรดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน คณะครูในระดับปฐมวัยเห็นสมควรสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ด้วย ซึ่งควรจัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้เพิ่มเติมพร้อมทั้งตรวจหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและเหมาะสมในการจัดประสบการณ์แก่นักเรียนระดับปฐมวัยต่อไป

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีมาตรฐานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
เชิงปริมาณ
   1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้รับการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิ

KPI :
   1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ที่ได้รับการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในปีการศึกษา 2554

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      ตอบสนองมาตรฐาน สมศ.
         
      ตอบสนองมาตรฐาน (FSG.)
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา (เดิม)
         
      ตอบสนองเป้าหมายตามแผนพัฒนา (ใหม่)
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ