Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรุ้
หน่วยงาน :งานพัฒนาสื่อการสอน
โครงการ :โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรุ้

หลักการและเหตุผล :
    ปัจจุบันการจัดการเรียนากรสอนมุ่งเน้นให้เด็กเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มิได้อยู่แต่ตามในโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนจัดประสบการณ์โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ได้ทัศนศึกษาจึงเป็นกิจกรรมที่เด็กสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงภายนอกห้องเรียน และสอดแทรกคุณะรรมจริยธรรมให้เป็นผู้มีความเมตตา รักษาสิ่งแวดล้อม และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกห้องเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อให้เด็กได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง
    2. เพื่อให้เด็กได้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้
    3. เพื่อให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมกันรู้จักปรับตัวสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู ผู้อื่น และช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. เด็กมีความรู้และประสบการณ์ตรง มีความกระตือรือร้นในการแสวงหา
เชิงปริมาณ
   1. เด็กระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 , 3 จำนวน 450 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน

KPI :
   1. เด็กระดับปฐมวัยชั้นอนุบาล 2 , 3 จำนวน 450 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    จัดทัศนศึกษาตามโครงการ 1 *** ***
2    CD เสริมการเรียนรู้ 15 *** ***
รวม***

ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    CD เสริมการเรียนรู้ 15 *** ***
รวม***


บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 101,950 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 1,950 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับอยู่ 101,950 บาท
รายจ่ายจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายจ่ายอยู่ 1,950 บาท
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มิส  สุธี    จันทร์พราหมณ์
ผู้จัดทำ : มิส  สุธี    จันทร์พราหมณ์


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ