Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการหลักสูตรสถานศึกษา
หน่วยงาน :งานพัฒนาหลักสูตร
โครงการ :โครงการหลักสูตรสถานศึกษา

หลักการและเหตุผล :
    จากพระราชบัญญัติการศึกษาที่ได้กำหนดให้โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ :
    1. เพื่อจัดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย
    2. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนอัสสัมชัญระยองให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมีมาตรฐานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
เชิงปริมาณ
   1. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้รับการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา 2553

KPI :
   1. มีการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ในปีการศึกษา 2553

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ :      
ผู้จัดทำ :      


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ