Assumption College Rayong.
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

โครงการนักศึกษาวิชาทหาร
หน่วยงาน :งานนักศึกษาวิชาทหาร
โครงการ :โครงการนักศึกษาวิชาทหาร

หลักการและเหตุผล :
    โรงเรียนส่งเสริมร่วมสร้างจิตสำนักให้ผู้เรียน มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตัวเอง เป็นประชาธิปไตย รักสถาบัน รับผิดชอบต่อสังคม มีค่านิยมพึ่งประสงค์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ :
    1.
    2. เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีความรักชาติ ศาสน์กษัตริย์ และมีวินัยในตนเอง
    3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
    4. เพื่อให้ผู้เรียนรักค่านิยมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

เป้าหมาย :
เชิงคุณภาพ
   1. ผู้เรียนเห็นคุณค่า มีวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นประชิปไตย อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
   1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ (150 – 250 คน)

KPI :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียน :

ตอบสนองแผนพัฒนาโรงเรียนระดับฝ่าย :

สนองนโยบายของโรงเรียนเรื่อง :
    
    
      FSG
         
      สมศ.
         
      rd
         
ปฏิทินโครงการ ()
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในโครงการ ()

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด

มอบหมายหน้าที่ :
หน้าที่มอบหมายภายใต้การดำเนินงาน ช่วงเวลาการดำเนินงาน ชื่อหน้าที่

คณะกรรมการโครงการ ()
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย

บันทึกรายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)

ผลการประเมินงานตาม KPI

 ผลการประเมินงานตามหน้าที่มอบหมาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
    

แนวทางการติดตามและประเมิณผล :

สรุปรายงานผลการดำเนินการ:

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ:
สรุป
งบประมาณการรายรับ 0 บาท รายรับจริง 0 บาท
งบประมาณการรายจ่าย 0 บาท รายจ่ายจริง 0 บาท
รายรับจริง เท่ากับ ประมาณการรายรับ
รายจ่ายจริง เท่ากับ ประมาณการรายจ่ายอยู่
รายรรับจริง เท่ากับ รายจ่ายจริง


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  สมชาย    แบมขุนทด (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2558)
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  สมชาย    แบมขุนทด (ออกเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2558)


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ