[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5910400
ชื่อ: นางสาว  ภัทริยา    ควรหา
ฉายา: เก๋
อายุงาน: 3 ปี 8 เดือน 29 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 2545  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  ปวช  วิทยาลัยเทคนิคระยอง 2541  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ใบรับรองคุณวุฒิ

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2561 กรรมการ งานทรัพยากรมนุษย์
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป
2559 เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทั่วไป
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2562 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฎิบัติงาน ห้องคอมพิวเตอร์​ ชั้น​ 4​ อ.ส่งฯ 09 พ.ค. 2562 8
2562 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฎิบัติงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อ.ส่งฯ 10 พ.ค. 2562 8
2562 อบรมพัฒนาศักยภาพเเละต่อยอดการทำวิจัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 18 ส.ค. 2562 8
2562 รู้สิทธิรักษา ปี 2563 (ประกันสังคม) โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น ระยอง 21 พ.ย. 2562 6
2561 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2562-2564 หอประชุม 40 ปี 08 ต.ค. 2561 7
2561 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2562-2564 หอประชุม 40 ปี 09 ต.ค. 2561 3
2561 สัมมนาเชิงปฎิบัติการวันภาวะผูู้นำ (Leadership Day) หอประชุม 40 ปี 29 ก.ย. 2561 4
2560 ประชุมให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2560 โรงเเรมคามิโอ คลาสสิค 06 มิ.ย. 2560 6 320.docx
2560 การประกันคุณภาพภายใน (1) อาคาร 40 ปี 27 พ.ค. 2560 8
2560 การประกันคุณภาพภายใน (2) อาคาร 40 ปี 28 พ.ค. 2560 8
2560 7 Habits (1) ซีเมออน 08 พ.ค. 2560 8
2560 7 Habits (2) ซีเมออน 09 พ.ค. 2560 8
2560 สัมนาก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560 (1) อาคาร 40 ปี 11 พ.ค. 2560 8
2560 สัมนาก่อนเปิดภาคเรียน 1/2560 (2) อาคาร 40 ปี 12 พ.ค. 2560 8
2560 กฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำปี 2561 โรงแรมสตาร์ 05 ก.ค. 2560 8 332.pdf
2560 การใช้งานระบบ SWIS PLUS ห้องประชุม 1 25 ส.ค. 2560 2
2560 ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน ห้องประชุม 1 17 ก.ค. 2560 2
2560 ประวัติศาสตร์ชาติและพระมหากษัตริย์ไทย (1) อาคาร 40 ปี 28 ต.ค. 2560 8
2560 ประวัติศาสตร์ชาติและพระมหากษัตริย์ไทย (2) อาคาร 40 ปี 29 ต.ค. 2560 6
2560 การผูกผ้าและประดับผ้า อาคาร 40 ปี 14 ต.ค. 2560 6
2560 ความปลอดภัยเบื้องต้น อาคาร 40 ปี 09 ต.ค. 2560 8
2560 สิทธิประกันสังคมควรรู้ ปี 2560 โรงแรมสตาร์พลาซ่า 20 ธ.ค. 2560 8
2560 งานครูดี....ศรีระยอง โรงแรมสตาร์พลาซ่า 16 ม.ค. 2561 3
2560 คุณค่าพระวารสาร อาคาร 40 ปี 14 มี.ค. 2561 8
2559 สิทธิประกันสังคมควรรู้ ปี 2559 โรงแรมสตาร์พลาซ่า 14 ธ.ค. 2559 8 321.jpg
2559 บัญชีครัวเรือน อาคาร 40 ปี 15 ต.ค. 2559 3
2559 การเขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อาคาร 40 ปี 27 พ.ย. 2559 8
2559 คุณธรรม จริยธรรม (1) อาคาร 40 ปี 13 ต.ค. 2559 8
2559 คุณธรรม จริยธรรม (2) อาคาร 40 ปี 14 ต.ค. 2559 8

• ประวัติศึกษาดูงาน
ปี เรื่อง สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2560 ทัศนศึกษา พนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป (1) บ้านสวนริมน้ำ จันทบุรี 03 พ.ค. 2560 16
2560 ทัศนศึกษา พนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป (2) บ้านสวนริมน้ำ จันทบุรี 04 พ.ค. 2560 6
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานทรัพยากรมนุษย์
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานทรัพยากรมนุษย์

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (16)
 ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู - มิสโกสุม มั่นคง 13 พ.ค. 2562
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน - น.ส.มลิ ม่วงทอง 4 มิ.ย. 2562
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน - ด.ช.กองมิ้น ลิม 11 มิ.ย. 2562
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองมอบเงินช่วยเหลือพนักงาน - นางประยูร ศิพะโย 12 มิ.ย. 2562
 ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ - น.ส.จันทิมา คุ้มวงษ์ 2 ก.ค. 2562
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน - ด.ช.รุ่งนพคุณ กำปั่นทอง 9 ก.ค. 2562
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน - ด.ช.ชินพร พวงชอุ่ม 13 ก.ค. 2562
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ - นายมานิตย์ พากเพียร 27 ก.ค. 2562
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน - ด.ช.นรภัทร ธนะรุ่งสถิตย์ 27 ก.ค. 2562
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองจัดตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจำปี 2562 1 ส.ค. 2562
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครูเกษียณ - มิสสำราญ เมียงมาก 13 ส.ค. 2562
 ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู - มิสกิตติ์รวี สอดสี 17 ส.ค. 2562
 ผู้บริหารเป็นตัวแทนโรงเรียนมอบของขวัญเยี่ยมคลอดเป็นขวัญกำลังใจแก่ครู - มิสยุพาวดี ทองมา 19 ส.ค. 2562
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวพนักงาน - นางวิไลวรรณ นามสงสาร 20 ส.ค. 2562
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวครู - มิสศิริลักษณ์ ระบอบ 4 ก.ย. 2562
 โรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวนักเรียน - นายสิทธิพล โชติกูล 28 ก.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (0)
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)