[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5810391
ชื่อ: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
ฉายา: สุ
อายุงาน: 3 ปี 11 เดือน 23 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2557  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนห้วยข่าพิทยา 2552  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทศโนโลยี
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ ป.1/6
2558 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเทคโนโลยีทางการศึกษา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (1)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 งานแนะแนวฝ่ายปกครองได้จัดทำแบบประเมิน The Strength and Diffculties Questionaire (SDQ) ออนไลน์ 23 ส.ค. 2561
• โพสต์ภาพ : (135)
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมครูและเจ้าหน้าที่13 มี.ค. 2562
กิจกรรมค่าย ORIENTATION 201913 มี.ค. 2562
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 25617 มี.ค. 2562
ค่ายลูกเสือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 16 มี.ค. 2562
พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 36 มี.ค. 2562
พิธีรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น The “Beehive “ ACR 50th /36th 5 มี.ค. 2562
การประเมินขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมาย วู๊ดแบดจ์ (W.B.)1 มี.ค. 2562
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256123 ก.พ. 2562
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมงานวันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC 22 ก.พ. 2562
คณะผู้บริหารร่วมงานครบรอบ 99 ปี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล22 ก.พ. 2562
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 620 ก.พ. 2562
พิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้าในโอกาสปิดปีการศึกษา 256118 ก.พ. 2562
เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 256218 ก.พ. 2562
“ACR Charity Night” ครั้งที่ 28 (วันเสาร์ 9 กุมภาพันธ์)12 ก.พ. 2562
“ACR Charity Night” ครั้งที่ 28(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562)12 ก.พ. 2562
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-37 ก.พ. 2562
พิธีเปิดป้าย"โรงเรียนมาตรฐานสากล" (World- Class Standard School)30 ม.ค. 2562
วันวิชาการ “ACR: Quality Learning Community Towards EEC"30 ม.ค. 2562
English Day23 ม.ค. 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมงานและเข้ารับรางวัล ครูดีศรีระยอง18 ม.ค. 2562
กิจกรรมวันครู 17 ม.ค. 2562
กิจกรรม “ACR เดิน-วิ่ง-ปั่น ครั้งที่ 4”15 ม.ค. 2562
ตัวเเทนนักเรียนร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 25618 ม.ค. 2562
Merry Christmas 2018& Happy New Year 2019 ครูเเละบุคลากร4 ม.ค. 2562
ACR Merry Christmas Fair 2018 4 ม.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 20194 ม.ค. 2562
ค่ายลูกเสือเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 220 ธ.ค. 2561
Merry Christmas 2018& Happy New Year 2019 พนักงาน17 ธ.ค. 2561
ตัวเเทนนักเรียนร่วมโครงการอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ 17 ธ.ค. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 517 ธ.ค. 2561
พิธีเปิดไฟถ้ำพระกุมาร12 ธ.ค. 2561
กองร้อยพิเศษลูกเสืออัสสัมชัญระยองร่วมจิตอาสา กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก 11 ธ.ค. 2561
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 11 ธ.ค. 2561
นักเรียนร่วมกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 25614 ธ.ค. 2561
นักเรียนร่วมการแข่งขันเดี่ยวเปียโน ในงาน Act music festival 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 4 ธ.ค. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4 ธ.ค. 2561
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 54 ธ.ค. 2561
กิจกรรม Leadership Day เเละกิจกรรมSmart Program Showcase4 ธ.ค. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล 327 พ.ย. 2561
ตัวแทนกองร้อยพิเศษร่วมงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 26 พ.ย. 2561
การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประถมศึกษาปีที่4 ประจำปีการศึกษา 256126 พ.ย. 2561
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแข่งขันร้องเพลงจีน CIAU Chinese Singing Contest 21 พ.ย. 2561
นักเรียนโรงรียนอัสสัมชัญระยองร่วมแสดงงานการ่า GPTA ครั้งที่ 17 21 พ.ย. 2561
นักเรียนร่วมเเข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 40 20 พ.ย. 2561
วงโยธวาทิตของโรงเรียนนำขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี20 พ.ย. 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมโครงการครูแดร์ 19 พ.ย. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นอนุบาล 219 พ.ย. 2561
ค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง ระดับประถมศึกษาปีที่1-3 19 พ.ย. 2561
กิจกรรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 19 พ.ย. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล114 พ.ย. 2561
English Language Immersion Program at Pasadena, Los Angeles-USA 13 พ.ย. 2561
กิจกรรม OPEN SCHOOL(อนุบาล)12 พ.ย. 2561
สาธิตการดับเพลิงให้กับนักเรียน8 พ.ย. 2561
การอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเเผนการจัดการเรียนรู้5 พ.ย. 2561
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 5 พ.ย. 2561
กิจกรรมวัน Halloween นักเรียนปฐมวัย1 พ.ย. 2561
กิจกรรมวัน Halloween Smart English และ Smart Science 1 พ.ย. 2561
กิจกรรม Smart Science Rally (ป.1-ป.3) 1 พ.ย. 2561
English Languages Immersion Program in Pasadena, California USA 1 พ.ย. 2561
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่330 ต.ค. 2561
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับโรงเรียนเอกชนกลุ่มเนินพระ ครั้งที่6829 ต.ค. 2561
การรณรงค์การป้องกันสาธารณภัยให้กับนักเรียนระดับประถม25 ต.ค. 2561
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ด้านการศึกษาและเศรษฐกิจสังคมประเทศเกาหลีใต้ 25 ต.ค. 2561
โครงการ Field trips Singapore and Malaysia for kindergarten25 ต.ค. 2561
การอบรม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 10 ต.ค. 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอสโมสรลูกเสือภูมิพยัคฆ์ สโมสรลูกเสือระยองนฤมิตร จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง10 ต.ค. 2561
รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากล5 ต.ค. 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมแสดงความยินดีในการต้อนรับท่านศึกษาธิการจังหวัดระยอง 5 ต.ค. 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมสัมมนาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 5 ต.ค. 2561
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยองและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการได้เดินทางไปศึกษาดูงาน การจัดระบบการเรียนการ ณ เมืองเทียนจีน และปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 5 ต.ค. 2561
วันเเห่งภาวะผู้นำ2 ต.ค. 2561
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับนักเรียนประถมศึกษาปีที่1เเละ621 ก.ย. 2561
นักเรียนเข้าร่วมประกวด งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ระดับสหวิทยาเขตระยอง เขต 121 ก.ย. 2561
ร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองประจำปีการศึกษา 256121 ก.ย. 2561
วันภาษาและวัฒนธรรมจีน ACR12 ก.ย. 2561
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬา – กรีฑาสีอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561
โครงการ ACR เพื่อชุมชน อบรมเรื่อง “การ Edit ภาพด้วยโปรแกรม Photoshop” รุ่นที่ 21 ก.ย. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ FROST Magical Ice Of Siam - Pattaya เเละฟาร์มเเกะพัทยา 31 ส.ค. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว31 ส.ค. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ Monsters aquarium pattaya 31 ส.ค. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ สวนเสือ ศรีราชา31 ส.ค. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ สวนไทย พัทยา31 ส.ค. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี31 ส.ค. 2561
อบรม Teacher Lighthouse Team 31 ส.ค. 2561
การอบรมนักเรียนแกนนำ (Student Lighthouse Team)31 ส.ค. 2561
โครงการ ACR เพื่อชุมชน25 ส.ค. 2561
การประชุมสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่ามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย (สัญจร) 25 ส.ค. 2561
วันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและห้องสมุด22 ส.ค. 2561
อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 17 ส.ค. 2561
ทัศนศึกษานักเรียน Smart Science16 ส.ค. 2561
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ (วันเเม่ระดับปฐมวัย)12 ส.ค. 2561
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ (วันเเม่ระดับประถมศึกษา)12 ส.ค. 2561
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ (วันเเม่ระดับมัธยมศึกษา)12 ส.ค. 2561
วันฉลองศาสนนามเเม่พระอัสสัมชัญเเละวันเเม่เเห่งชาติ 11 ส.ค. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 39 ส.ค. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนSmart English Program8 ส.ค. 2561
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 18 ส.ค. 2561
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 3 ส.ค. 2561
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ศึกษาดูงานการจัดระบบการเรียนการสอนภาษาจีน3 ส.ค. 2561
วันผู้นำ3 ส.ค. 2561
ตัวแทนกองลูกเสืออัสสัมชัญระยองกองเกียรติยศเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา2 ส.ค. 2561
กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบนน้ำฝน1 ส.ค. 2561
คณะนักเรียนและครูจากโรงเรียน Peking University Shijingshan School มาดูงานและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย1 ส.ค. 2561
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา 31 ก.ค. 2561
พิธีบูชาขอบพระคุณ วันสถาปนานักบุญหลุยส์เเละการระลึกถึงผู้ว่าส่ง เหล่าสุนทร 20 ก.ค. 2561
นักเรียนระดับอนุบาลร่วมเเข่งขันฟุตบอลเด็กอนุบาล อายุไม่เกิน 6 ขวบ ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 แพชชั่นช้อปปิ้งเดสติเนชั่นระยอง 17 ก.ค. 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญระยองรับการประเมินโรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล17 ก.ค. 2561
พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี รางวัลกิจกรรมเด่นและ Cambridge Certificate4 ก.ค. 2561
กองลูกเสืออัสสัมชัญระยองได้รับเกียติเป็นกองเกียรติยศ อัญเชิญธงลูกเสือจังหวัดในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ2 ก.ค. 2561
บูรณาการหลักสูตรลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์สู่การปฏิบัติจริง โดยสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)2 ก.ค. 2561
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ2 ก.ค. 2561
นักเรียน Smart Program เข้าร่วมเเข่งขัน คณิตศาสตร์แข่งขันระดับนานาชาติ Southeast Asian Mathematical Olympiad30 มิ.ย. 2561
กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด27 มิ.ย. 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่27 มิ.ย. 2561
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่27 มิ.ย. 2561
ประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 25 มิ.ย. 2561
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับมัธยมศึกษา23 มิ.ย. 2561
ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประถมศึกษา23 มิ.ย. 2561
ไหว้ครูระดับปฐมวัยประจำปีการศึกษา 256122 มิ.ย. 2561
การเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 256113 มิ.ย. 2561
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกแห่งชาติ ครั้งทื่ 17 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่11 มิ.ย. 2561
อบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษจราจร11 มิ.ย. 2561
พิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้าในโอกาสเปิด ปีการศึกษา 25619 มิ.ย. 2561
นักเรียนรับฟังการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (TCAS)9 มิ.ย. 2561
มิสซาต้นเดือนประจำเดือนมิถุนายน9 มิ.ย. 2561
กิจกรรมปาฐกถาธรรมศุกร์ต้นเดือน(ฟังเทศน์)ประจำเดือนมิถุนายน9 มิ.ย. 2561
ลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประกวดระเบียบแถวของลูกเสือเนตรนารี8 มิ.ย. 2561
เลือกตั้งประธานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา8 มิ.ย. 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน Smart Program เเละระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา25618 มิ.ย. 2561
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาเเละมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา256128 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 256124 พ.ค. 2561
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256124 พ.ค. 2561
อบรม ในหัวข้อ โรงเรียน 7 อุปนิสัย ปีการศึกษา 256121 พ.ค. 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 21 พ.ค. 2561
อบรมเรื่องโรงเรียน 7 อุปนิสัย 2561 "การตัดสินใจเป็นของคุณ" 21 พ.ค. 2561
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(1)
การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสี ประถม-มัธยม12 ก.ย. 2561

• แฟ้มผลงาน (0)