[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5810391
ชื่อ: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
ฉายา: สุ
อายุงาน: 4 ปี 8 เดือน 29 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2557  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนห้วยข่าพิทยา 2552  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทศโนโลยี
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ ป.1/6
2558 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ ชั่วโมง
2561 อบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 พ.ค. 2561 - 11 พ.ค. 2561 16
2561 ตรวจเช็คข้อมูลก่อนรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 12 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561 16
2561 โรงเรียน 7 Habit โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 พ.ค. 2561 - 15 พ.ค. 2561 16
2561 อบรมการจัดการทำหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 16 มิ.ย. 2561 - 17 มิ.ย. 2561 16
2561 อบรมการจัดการทำหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 14 ส.ค. 2561 - 15 ส.ค. 2561 16
2561 อบรมการจัดการทำหลักสูตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 03 พ.ย. 2561 - 04 พ.ย. 2561 16
2561 อบรม Leadership Day โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 29 ก.ย. 2561 - 29 ก.ย. 2561 16
2560 การต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ทั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 01 เม.ย. 2560 - 01 เม.ย. 2560 8
2560 อบรม 7 habits โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 08 พ.ค. 2560 - 09 พ.ค. 2560 16
2560 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 27 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560 16
2560 สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 11 พ.ค. 2560 - 12 พ.ค. 2560 16
2560 อบรม ตามโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 28 ต.ค. 2560 - 29 ต.ค. 2560 16

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเทคโนโลยีทางการศึกษา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (2)
 ผังจราจรเเละตารางการเปิด-ปิด ประดู ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ค. 2562
 ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านศึกษานิเทศก์ มัจฉา กุนาคำ ศึกษานิเทศก์ 26 ก.ย. 2562
• โพสต์ภาพ : (213)
กองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว26 พ.ย. 2562
ครูเเละนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ25 พ.ย. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนระดับอนุบาล 225 พ.ย. 2562
นักเรียนร่วมการแข่งขันประกวดการแต่งกายชุดไทย-จีน25 พ.ย. 2562
ค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 423 พ.ย. 2562
กิจกรรม Open School นักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 256316 พ.ย. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนอนุบาล 116 พ.ย. 2562
อบรมเรื่องเพศสัมพันธ์16 พ.ย. 2562
ค่ายอบรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 16 พ.ย. 2562
นักเรียนร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 256215 พ.ย. 2562
โครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก15 พ.ย. 2562
ประชุมคณะบริหารโรงเรียน และกรรมการร่วม 4 ฝ่าย14 พ.ย. 2562
พี่พบน้อง14 พ.ย. 2562
โครงการ Creative Design ผลงานดีเด่น 12 พ.ย. 2562
ภราดาภานุวัฒน์ เหมือนทับ มอบเกียรติบัตรเเก่นักเรียนที่ร่วมแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 12 พ.ย. 2562
นักเรียน Smart Program ประกวดทำกระทง12 พ.ย. 2562
คืนสู่เหย้า ACR Homecome Day 2019 รวมพลคนรัก ACR12 พ.ย. 2562
กิจกรรมวันลอยกระทง (นักเรียนระดับอนุบาล)11 พ.ย. 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษารับผลการเรียน11 พ.ย. 2562
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว Gat Pat8 พ.ย. 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนเกียรติบัตรให้เเก่นายสิรภพ มั่นคง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอลนานาชาติ อานซาน อินวิเตชั่น 20196 พ.ย. 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง6 พ.ย. 2562
กิจกรรม Smart Discovery ของนักเรียน Smart Science6 พ.ย. 2562
House of Griffin สาธิตการสอน วิชา Reasonimg through Language Arts5 พ.ย. 2562
รับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่1 / 25624 พ.ย. 2562
ท่านผู้อำนวยการ สำรวจวางแผนปรับภูมิทัศน์โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 4 พ.ย. 2562
ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ สุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของภราดาหลุยส์ สุรสิทธิ์ สุขชัย4 พ.ย. 2562
ประชุมครูประเดือนตุลาคม4 พ.ย. 2562
ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี การศึกษา 25622 พ.ย. 2562
กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 1 พ.ย. 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเรียนภาษาอังกฤษ 1 พ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการผู้ร่วมบริหาร 31 ต.ค. 2562
กิจกรรม Morning Activity นักเรียน Smart Science30 ต.ค. 2562
ขอแสดงความยินดีกับน้องดาด้า ป.6/7 Smart English ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 201928 ต.ค. 2562
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 328 ต.ค. 2562
โครงการ CHINESE LANGUAGE IMMERSION PROGRAMS TIANJIN UNIVERSITY OF SCIENCE SND TECHNOLOGY (TUST) 28 ต.ค. 2562
โครงการเรียนภาษาอังกฤษ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ28 ต.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงาน และ ทำ MOU กับ Tianjin University of Science and Technology ณ เมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน24 ต.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 24 ต.ค. 2562
ภราดาดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษ 22 ต.ค. 2562
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมเเข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลครั้งที่ 8 21 ต.ค. 2562
บรรยากาศวันเปิดเรียน21 ต.ค. 2562
กิจกรรม Workshop ดนตรี Guitar11 ต.ค. 2562
สัมนาเชิงปฎิบัติการหัวข้อ Trusting Ralationship11 ต.ค. 2562
การอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ (Computer Science & Coding) 11 ต.ค. 2562
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมอบรมสัมมนาคณะภราดา ครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือคณะมูลนิธิเซนต์คาเบรียลฯ11 ต.ค. 2562
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ เป็นตัวเเทนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม11 ต.ค. 2562
พิธีมอบวุฒิบัติ วูดแบ็ดจ์ (W.B.) เครื่องหมายบีท 2 ท่อน แก่ผู้ผ่านการตรวจประเมินขั้นที่ 51 ต.ค. 2562
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษานำเสนอโครงงาน27 ก.ย. 2562
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษานำเสนอโครงงาน24 ก.ย. 2562
ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ24 ก.ย. 2562
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ "เสกบ้านพักภราดา St.Louis Marie"17 ก.ย. 2562
นักเรียนฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อ เข็มที่ 217 ก.ย. 2562
กีฬา-กรีฑาสีอนุบาลประจำปีการศึกษา 2562 16 ก.ย. 2562
นักเรียนร่วมแข่งขันฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 256216 ก.ย. 2562
โครงการอัสสัมชัญปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี14 ก.ย. 2562
นักเรียนดูการสาธิตดับเพลิง14 ก.ย. 2562
นักเรียนร่วมโครงการเครือข่ายนักเรียนD.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)13 ก.ย. 2562
การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถการใช้ดิจิทัลด้วยเครื่องมือมาตรฐานสากล13 ก.ย. 2562
นักเรียนรับฟังบรรยายเกี่ยวกับระบบ TCAS12 ก.ย. 2562
โครงการพลังงานสัญจร10 ก.ย. 2562
คณะผู้จัดการสอบจาก Trinity Thailand ให้ความรู้และข้อมูลในการดำเนินการสอบพัฒนาศักยภาพผู้เรียนดนตรี9 ก.ย. 2562
ฝ่ายวิชาการร่วมกับงานนโยบายและแผน ร่วมกันทำข้อมูลการเลือกแผนการเรียนและแนวทางการศึกษาต่อของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น9 ก.ย. 2562
วงดนตรีสตริงโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมงานTo Be Number One MPR music contest ครั้งที่ 8 7 ก.ย. 2562
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา7 ก.ย. 2562
วงดนตรีสตริงโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ร่วมงานวันวิชาการสัมพันธ์ ฉลอง 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา2 ก.ย. 2562
กิจกรรม Big Cleaning Day ที่วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ ระยอง 2 ก.ย. 2562
การเเข่งขันกีฬาสี(ว่ายน้ำ)ประจำปีการศึกษา 256230 ส.ค. 2562
คณะผู้บริหาร พนักงานของธนาคารกสิกรไทย ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า เข้าพบภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์30 ส.ค. 2562
ภราดาดร.ประวัติ สุทธินนท์ เเละครู เข้าร่วมงานประชุมอบรมสัมมนาเรื่อง “ All for Rayong Education 2019” 30 ส.ค. 2562
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการศึกษาดูงาน29 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 629 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 328 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 528 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 227 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 126 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 26 ส.ค. 2562
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการเป็นตัวแทนโรงเรียนมาร่วมแสดงความเสียใจ26 ส.ค. 2562
สายสัมพันธ์บ้านเเละโรงเรียนครั้งที่ 1/ 2562 ระดับมัธยมศึกษา24 ส.ค. 2562
การประกวดสื่อการสอนของครูผู้สอน24 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 23 ส.ค. 2562
ภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ แสดงความยินดีเเละชมโชว์เชียร์ลีดเดอร์ของนักเรียนอนุบาล23 ส.ค. 2562
English Camp 201921 ส.ค. 2562
กิจกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละห้องสมุด 201921 ส.ค. 2562
การพัฒนาศักยภาพเเละต่อยอดการทำวิจัยของครูเเละบุคลากร19 ส.ค. 2562
นักเรียนสอบ YCT19 ส.ค. 2562
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนครบรอบ 75 ปี19 ส.ค. 2562
สายสัมพันธ์บ้านเเละโรงเรียนครั้งที่ 1/ 256217 ส.ค. 2562
นักเรียนร่วมโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด17 ส.ค. 2562
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม 17 ส.ค. 2562
ครูเเละสภานักเรียนทำจิตอาสา16 ส.ค. 2562
นักเรียนร่วมงาน ประชาสัมพันธ์งานดนตรีและงานกีฬาอนุบาล16 ส.ค. 2562
นักเรียนอนุบาลเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาล”Passione Junior Games 14 ส.ค. 2562
นักเรียนร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด “มหกรรมกีฬาระยองเกมส์”ประจำปี 256214 ส.ค. 2562
กิจกรรมค่ายจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมปีที่ 4-6 13 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 310 ส.ค. 2562
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 210 ส.ค. 2562
กรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบสี่10 ส.ค. 2562
นักเรียนเข้าค่ายค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ10 ส.ค. 2562
นักเรียนร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ส.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีเทิดพระคุณแม่ “ในโอกาส ฉลองวันอัสสัมชัญและวันแม่แห่งชาติ”9 ส.ค. 2562
ตัวแทนกองลูกเสืออัสสัมชัญระยองร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 7 ส.ค. 2562
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วมงาน “พิธีเปิดนิทรรศการ “ก้าวผ่านทศวรรษสู่ศตวรรษแห่งความเป็นเลิศที่ยั่งยืน”5 ส.ค. 2562
กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน(Smart English)5 ส.ค. 2562
บรรยากาศการซ้อมเชียร์เเละการซ้อมกีฬาสี2 ส.ค. 2562
กิจกรรมศุกร์ต้นเดือน(ฟังเทศน์)2 ส.ค. 2562
กิจกรรมศุกร์ต้นเดือน(พิธีบูชาขอบพระคุณ)2 ส.ค. 2562
นักเรียนระดับประถมศึกษาสอบ 4 Skill2 ส.ค. 2562
ตรวจสุขภาพประจำปี ครูเเละบุคลากร31 ก.ค. 2562
ทัศนศึกษา นักเรียนSmart Science31 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1026 ก.ค. 2562
Welcome, Rev. Bro.Pratap Reddy, Assistant General, Montfort Brothers of St.Gabriel (Rome, Italy)25 ก.ค. 2562
การเยี่ยมโรงเรียนของประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย25 ก.ค. 2562
การสอบกลางภาคเรียนที่ 123 ก.ค. 2562
ท่านผู้อำนวยการให้ความรู้เเก่นักเรียน ระดับประถมศึกษา23 ก.ค. 2562
โครงการ ACR เพื่อชุมชน ครั้งที่220 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันรำลึกหลุยส์มารีย์ สดุดีองค์อุปถัมภ์ ร่วมสืบสานภาษาและวัฒนธรรมไทย20 ก.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในวันสถาปนา นักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต,และพิธีระลึกถึงผู้ว่าส่ง เหล่าสุนทร”19 ก.ค. 2562
ร่วมอบรม โครงการถ่ายทอดรูปแบบการสอนและสร้างโรงเรียนต้นแบบการสอนนาฏศิลป์ไทย15 ก.ค. 2562
โครงการ ACR เพื่อชุมชน13 ก.ค. 2562
กิจกรรมค่ายผู้นำ 13 ก.ค. 2562
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงเรียน13 ก.ค. 2562
โครงการ การพัฒนาศักยภาพ Smart Science (Smart Rally) 12 ก.ค. 2562
เเห่เทียนพรรษา12 ก.ค. 2562
ผู้อำนวยการ ร่วมถ่ายรูปกับคณะผู้แทนกองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญระยองเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 2410 ก.ค. 2562
ค่ายผูู้นำ10 ก.ค. 2562
อบรม “การฝึกทักษะด้านโค้ดดิ้งครั้งที่ 2”8 ก.ค. 2562
คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนต้นแบบโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง5 ก.ค. 2562
กิจกรรมวันศุกร์ต้นเดือน(ฟังเทศน์)5 ก.ค. 2562
กิจกรรมศุกร์ต้นเดือน(พิธีบูชาขอบพระคุณ)5 ก.ค. 2562
การสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ4 ก.ค. 2562
คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบของโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ครั้งที่ 34 ก.ค. 2562
นักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ส่วนกลาง กรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 3 ก.ค. 2562
นักเรียนร่วมเเข่งขันว่ายน้ำ อัสสัมชัญสมุทรปราการ เเชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 23 ก.ค. 2562
อบรมนักเรียน เรื่องความซื่อสัตย์2 ก.ค. 2562
อบรมเชิงปฎิบัติการหน่วยงานอภิบาล ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา 2 ก.ค. 2562
นักเรียนร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง2 ก.ค. 2562
Awards, Scholarships and Cambridge Certificates Distribution Day1 ก.ค. 2562
กิจกรรมต้านยาเสพติดระดับประถมศึกษา28 มิ.ย. 2562
คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบของโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง ครั้งที่ 228 มิ.ย. 2562
กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ28 มิ.ย. 2562
ท่านผู้อำนวยการเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ร่วมแข่งขันหุ่นยนต์27 มิ.ย. 2562
กิจกรรมต้านยาเสพติดอนุบาล27 มิ.ย. 2562
อบรมมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 27 มิ.ย. 2562
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ27 มิ.ย. 2562
กีฬาต้านยาเสพติด27 มิ.ย. 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ระดับปฐมวัย26 มิ.ย. 2562
กิจกรรม สดุดีสุนทรภู่26 มิ.ย. 2562
การเเข่งขันระบายสีเนื่องในวันสุนทรภู่ระดับปฐมวัย25 มิ.ย. 2562
คณะศึกษานิเทศก์ นิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบของโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง25 มิ.ย. 2562
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ให้ความรู้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น25 มิ.ย. 2562
ประชุมสามัญครั้งที่ 1/256225 มิ.ย. 2562
ค่ายเเสวงหาครั้งที่ 2325 มิ.ย. 2562
นักเรียนร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศ PIM Robotics playground 2019 24 มิ.ย. 2562
การจัดการเรียนการสอน Coding 24 มิ.ย. 2562
ประชุมครูฝ่ายปฐมวัย24 มิ.ย. 2562
ประชุมครูระดับประถมศึกษา 22 มิ.ย. 2562
ประชุมครูต่างชาติ22 มิ.ย. 2562
ประชุมสายชั้น22 มิ.ย. 2562
นักเรียนข้าร่วมอบรมยุวชนจราจร22 มิ.ย. 2562
เลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 256221 มิ.ย. 2562
กิจกรรมการอ่าน และแบ่งปันพระคัมภีร์ให้กับนักเรียนคาทอลิก21 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการมอบรางวัล การเเข่งขันทำพานไหว้ครู21 มิ.ย. 2562
นักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่20 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2562 20 มิ.ย. 2562
กิจกรรม Smart Rally (Smart Science)20 มิ.ย. 2562
พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 418 มิ.ย. 2562
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช18 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
นักเรียนทำพานไหว้ครู12 มิ.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย12 มิ.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่1/256212 มิ.ย. 2562
กิจกรรม Morning activity ประจำวัน12 มิ.ย. 2562
นักเรียนร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1811 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะ นักเรียนระดับประถมศึกษา11 มิ.ย. 2562
ประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีไหว้ครูและกิจกรรมต้านยาเสพติด10 มิ.ย. 2562
นักเรียนร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ10 มิ.ย. 2562
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย10 มิ.ย. 2562
อบรมลูกเสือจราจร8 มิ.ย. 2562
ประชุมครูเเละบุคลากร ประจำเดือน8 มิ.ย. 2562
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับประถมประจำปีการศึกษา 2562 7 มิ.ย. 2562
นักเรียนร่วมพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน7 มิ.ย. 2562
กิจกรรมฟังเทศน์วันศุกร์ต้นเดือน7 มิ.ย. 2562
นักเรียนระดับประถมศึกษา หาเสียงเลือกตั้ง6 มิ.ย. 2562
กิจกรรม Morning activity ประจำวันนักเรียนระดับประถมศึกษา 6 มิ.ย. 2562
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเลือกประธานสี ประจำปีการศึกษา5 มิ.ย. 2562
การประชุมหัวหน้าสายชั้น ประจำเดือนมิถุนายน 25624 มิ.ย. 2562
กิจกรรม “ ACR Alumni mini – marathon” วิ่งริมหาดใจเบิกบาน 4 มิ.ย. 2562
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ31 พ.ค. 2562
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 31 พ.ค. 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล“วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”31 พ.ค. 2562
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด28 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256228 พ.ค. 2562
การดูแลเรื่องการจราจร และความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน28 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 27 พ.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักรียนคาทอลิก27 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 256227 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 256225 พ.ค. 2562
ประชุมครูประจำชั้น24 พ.ค. 2562
นักเรียนร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 256224 พ.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสเปิดปีการศึกษา24 พ.ค. 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ต้อนรับภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 23 พ.ค. 2562
นักเรียนเข้าร่วมทดสอบนักเรียนในโครงการ สสวท. ระดับประเทศ 22 พ.ค. 2562
บรรยากาศเลิกเรียนวันศุกร์สัปดาห์แรก17 พ.ค. 2562
บรรยากาศเช้าวันศุกร์17 พ.ค. 2562
วันเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2562
การอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการ Find Your Voice Implementation (7 habits )14 พ.ค. 2562
รับ-ส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง13 พ.ค. 2562
การประชุมพนักงาน ประจำปีการศึกษา 256213 พ.ค. 2562
จัดการประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 13 พ.ค. 2562
จัดการอบรมในหัวข้อ การจัดประสบกาณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 13 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)