[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

รหัสประจำตัว: 5810391
ชื่อ: มิส  สุรีพร    ไชยโกฏิ
ฉายา: สุ
อายุงาน: 4 ปี 1 เดือน 20 วัน
Social Network:
ครูประจำชั้น: -

รูปภาพ (0)

ปีการศึกษา
• ประวัติการศึกษา
ลำดับ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา / สถาบันการศึกษา พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ ระบุวิชาเอก ถ้ามี หลักฐานอ้างอิง
1  ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2557  ครุศาสตรบัณฑิต  ใบรับรองคุณวุฒิ
2  มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนห้วยข่าพิทยา 2552  มัธยมศึกษาปีที่ 6  สำเนาวุฒิบัตร

• ประวัติการทำงานจากระบบ
ปี ตำแหน่ง หน่วยงาน/ฝ่าย
2562 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2562 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2561 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2561 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2561 กรรมการ สำนักผู้อำนวยการ
2560 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2560 กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเเละเทศโนโลยี
2560 กรรมการ ครูพิเศษระดับประถมศึกษา
2559 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
2559 กรรมการและเลขานุการ ป.1/6
2558 กรรมการ งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
• ประวัติการทำงาน/ตำแหน่ง
ปี ตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง เลขที่ หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติการฝึกอบรม

• ประวัติศึกษาดูงาน
• ประวัติการเป็นวิทยากร
• ประวัติอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน(บันทึกโดยส่วนกลาง)
ปี หัวข้อ สถานที่ วันที่ เวลาที่ได้

• เกียรติยศ/รางวัล
ลำดับ
ว/ด/ป
รางวัลที่ได้รับ
หลักฐานอ้างอิง

• ประวัติรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
วันเดือนปีที่ได้รับพระราชทานฯ ชั้น เอกสารอ้างอิง/ราชกิจจานุเบกษา หลักฐานอ้างอิง
เล่มที่ ตอนที่ หน้า ลงวันที่

• หน่วยงานที่สังกัด :    งานเทคโนโลยีทางการศึกษา,   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• คณะกรรมการฝ่าย
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
• คณะกรรมการหน่วยงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (2)
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
     ตำแหน่ง กรรมการ   สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

• แผนงาน
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)
• โครงการ
    ประธาน: (0)
    กรรมการ: (0)
    หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย: (0)

• ปฏิทิน : (0)
• ได้อยู่ในข่าว : (0)
• ได้อยู่ในอัลบั้มภาพ : (0)
• โพสต์ข่าว : (1)
 ผังจราจรเเละตารางการเปิด-ปิด ประดู ประจำปีการศึกษา 2562 14 พ.ค. 2562
• โพสต์ภาพ : (47)
พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 418 มิ.ย. 2562
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมคารวะ พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช18 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 256213 มิ.ย. 2562
นักเรียนทำพานไหว้ครู12 มิ.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย12 มิ.ย. 2562
การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่1/256212 มิ.ย. 2562
กิจกรรม Morning activity ประจำวัน12 มิ.ย. 2562
นักเรียนร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1811 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบปะ นักเรียนระดับประถมศึกษา11 มิ.ย. 2562
ประชุมหัวหน้าสายชั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีไหว้ครูและกิจกรรมต้านยาเสพติด10 มิ.ย. 2562
นักเรียนร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ10 มิ.ย. 2562
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย10 มิ.ย. 2562
อบรมลูกเสือจราจร8 มิ.ย. 2562
ประชุมครูเเละบุคลากร ประจำเดือน8 มิ.ย. 2562
การเลือกตั้งประธานนักเรียน ระดับประถมประจำปีการศึกษา 2562 7 มิ.ย. 2562
นักเรียนร่วมพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือน7 มิ.ย. 2562
กิจกรรมฟังเทศน์วันศุกร์ต้นเดือน7 มิ.ย. 2562
นักเรียนระดับประถมศึกษา หาเสียงเลือกตั้ง6 มิ.ย. 2562
กิจกรรม Morning activity ประจำวันนักเรียนระดับประถมศึกษา 6 มิ.ย. 2562
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเลือกประธานสี ประจำปีการศึกษา5 มิ.ย. 2562
การประชุมหัวหน้าสายชั้น ประจำเดือนมิถุนายน 25624 มิ.ย. 2562
กิจกรรม “ ACR Alumni mini – marathon” วิ่งริมหาดใจเบิกบาน 4 มิ.ย. 2562
ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ31 พ.ค. 2562
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระยองร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 31 พ.ค. 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคล“วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี”31 พ.ค. 2562
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยองได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในการประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด28 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256228 พ.ค. 2562
การดูแลเรื่องการจราจร และความปลอดภัยในบริเวณโรงเรียน28 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 27 พ.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักรียนคาทอลิก27 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 256227 พ.ค. 2562
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 256225 พ.ค. 2562
ประชุมครูประจำชั้น24 พ.ค. 2562
นักเรียนร่วมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 256224 พ.ค. 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสเปิดปีการศึกษา24 พ.ค. 2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ต้อนรับภราดา ดร.ประวัติ สุทธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 23 พ.ค. 2562
นักเรียนเข้าร่วมทดสอบนักเรียนในโครงการ สสวท. ระดับประเทศ 22 พ.ค. 2562
บรรยากาศเลิกเรียนวันศุกร์สัปดาห์แรก17 พ.ค. 2562
บรรยากาศเช้าวันศุกร์17 พ.ค. 2562
วันเปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 15 พ.ค. 2562
การอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการ Find Your Voice Implementation (7 habits )14 พ.ค. 2562
รับ-ส่งมอบหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง13 พ.ค. 2562
การประชุมพนักงาน ประจำปีการศึกษา 256213 พ.ค. 2562
จัดการประชุมครู เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 13 พ.ค. 2562
จัดการอบรมในหัวข้อ การจัดประสบกาณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 13 พ.ค. 2562
• โพสต์สาระน่ารู้ :
• ถ่ายภาพ(อัลบั้ม) :(0)

• แฟ้มผลงาน (0)